Predsedom KVRP sa stal Ján Halama, SVD

11. októbra 2011 bol na pléne KVRP zvolený nový predseda. Stal sa ním provinciál verbistov, Ján Halama, SVD. Zmeny sa uskutočnili aj v rade KVRP, o všetkých podrobnostiach vás budeme informovať po skončení pléna.

Ján Halama, SVD, pochádza z Tepličky nad Váhom. Ako osemnásťročný vstúpil do kňazského seminára misijnej Spoločnosti Božieho Slova (SVD – Societas verbi divini). V roku 1997 bol vysvätený za kňaza. Základné teologické štúdia absolvoval v Nyse (Poľsko) a v Bratislave na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Doktorandské štúdia v oblasti ekumenickej teológie absolvoval v rokoch 1996 – 1998 a 2006 – 2008 na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Lubline v Poľsku. V rokoch 1998 – 2004 bol prefektom v kňazskom seminári Spoločnosti Božieho Slova v Bratislave a zároveň prednášal na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2004 do roku 2010 bol správcom farnosti v Terchovej. Od 1. mája 2010 je provinciálom Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku. Zaujíma sa o duchovné cvičenia, ekumenické vzťahy a cyrilometodskú problematiku.