Nový veľmajster Nemeckého rádu

Uplynulý týždeň (20.8. – 24.8.2018) sa vo Viedni uskutočnila generálna kapitula Nemeckého rádu (mužská vetva rádu: Bratia Domu Panny Márie Jeruzalemskej a ženská vetva rádu: Milosrdné sestry Panny Márie Jeruzalemskej). Na kapitule sa stretli zástupcovia všetkých piatich mužských a ženských provincií ako i zástupcovia všetkých siedmich bajlív Inštitútu familiárov Nemeckého rádu.

P. ICLic. Mag. theol. Miloš Zárecký OT – nový štatutár Nemeckého rádu na Slovensku

Páter Miloš Zárecký OT (* 1980 Smolenice) pochádza zo Špačiniec (okr. Trnava). Do noviciátu Rádu bratov domu Panny Márie Jeruzalemskej (Nemecký rád) vstúpil 7. októbra 2003 vo Viedni. Večnú slávnostnú profesiu zložil do rúk veľmajstra Nemeckého rádu Dr. Bruna Plattera OT dňa 29. septembra 2007. Diakonskú vysviacku prijal 8. decembra 2007
vo Viedni a za kňaza bol vysvätený 1. augusta 2009 vo Viedni. Filozofické a teologické štúdia absolvoval v Bratislave a Innsbrucku, štúdium kánonického právo v Lubline v Poľsku. Ako kňaz pôsobil v Slovinsku a na Slovensku. V roku 2018 bol zvolený za generálneho radcu Nemeckého rádu a menovaný za štatutára Nemeckého rádu na Slovensku. V súčasnosti pôsobí ako nemocničný kaplán Nemocnice Alexandra Wintera v Piešťanoch a rektor Kaplnky sv. Michala archanjela v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch a ako obhajca manželského zväzku v Arcidiecéznom tribunále v Trnave.

Kapucíni si zvolili nové vedenie

V dňoch 23. – 27. 4. 2018 sa konala X. provinciálna kapitula Slovenskej provincie rádu menších bratov kapucínov v Pezinku pod vedením generálneho vikára br. Štefana Kožuha zo Slovinska, na ktorej si zvolili nového provinciálneho predstaveného a jeho štyroch poradcov.
Do služby provinciálneho ministra bol zvolený br. Norbert Pšenčík,

  1. Fidel Marko Pagáč prijal službu provinciálneho vikára,
  2. Lukáš Mikovíny bol zvolený za 2. provinciálneho poradcu,
  3. Bonaventúra Jozef Zmatek bol zvolený za 3. provinciálneho poradcu a
  4. Ľubomír Kanka bol zvolený za 4. provinciálneho poradcu.

Nový provinciál – Norbert Pšenčík sa narodil 21. 3. 1971 v Žiline. Do rehole kapucínov vstúpil 13. 8. 1994. Doživotnú profesiu zložil 13. 6. 1998 a 21. 6. 1999 bol vysvätený na kňaza.
V roku 1999 sa stal gvardiánom a direktorom študentov v Žiline, krátky čas pôsobil v našom kláštore na Hriňovej. 8 rokov bol v kláštore na Kremnických Baniach, z toho 6 rokov pôsobil ako novicmajster a istý čas ako gvardián. Od roku 2012 bol predstaveným v Pezinku. Trikrát bol zvolený do provinciálnej rady a v rochoch 2012 – 2015 bol vikárom provincie.
Dňa 25. 4. 2018 na X. provinciálnej kapitule bol zvolený za provinciálneho ministra.

Seminár permanentnej formácie zasvätených žien

V dňoch 12. – 14. januára 2018 sa pod záštitou Teologicko – spirituálnej komisie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku konal v Školiacom a kongresovom stredisku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre – Harmónii biblický seminár na tému „Rebélie Izraelitov počas putovania púšťou s Pánom v ich strede“.

Správa z internoviciátu

V dňoch 24. 11 -26. 11. 2017 sa uskutočnilo druhé stretnutie noviciek a magistier noviciek  v rámci internoviciátu v roku 2017/2018. Tentokrát sme sa stretli v kňazskom seminári v Nitre. Stretnutie sprevádzala Sr.  ThDr. Iveta Fides Strenková, ThD. , CJ, ktorá nás svojimi prednáškami vovádzala do bohatstva tajomstva Božieho Slova.

Jesenné plenárne zasadnutie vyšších rehoľných predstavených Slovenska

V dňoch 12. – 13. októbra 2017 sa v priestoroch Kongresového strediska Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre – Harmónii konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR) a Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRP).

Jesenné plenárne zasadnutie vyšších rehoľných predstavených Slovenska

V dňoch 12. – 13. októbra 2017 sa v priestoroch Kongresového strediska Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre – Harmónii konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR) a Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRP).

Rehoľa bratov kazateľov na Slovensku má nového provinciála

Dňa 26. júna 2017 sa v Konvente sv. Dominika vo Zvolene začala sláviť už štvrtá provinčná kapitula Rehole bratov kazateľov. Jej úlohou je zhodnotiť predošlé štvorročné obdobie, zamyslieť sa nad súčasnými výzvami v Cirkvi i mimo nej, na ktoré by dominikáni mali odpovedať, a stanoviť priority slovenskej provincie Rehole bratov kazateľov na najbližšie štvorročné obdobie.
Provinčná kapitula už zvolila aj nové vedenie provincie: služby provinciála sa ujal brat Damián Juraj Mačura a za definítorov boli zvolení bratia Irenej Maroš Fintor, Lukáš Milan Žilák, Matúš František Kušnír a Česlav Peter Šajda.
Keďže kapitula bude ešte v najbližších dňoch pokračovať, prosíme vás o modlitby za jej požehnaný priebeh.