450. jubileum príchodu jezuitov na Slovensko

V nedeľu 22. mája 2011 slovenskí jezuiti oslavovali v Trnave 450. výročie príchodu rehole na Slovensko. Bola to hlavná liturgická oslava jubilea za medzinárodnej účasti jezuitov, pričom ďalšie akcie sú rozložené v priebehu celého roka. Za samotné jubileum sa považuje dátum 23.4., ale inak sú akcie rozložené prakticky až po nedeľu Krista Kráľa. Pri tejto príležitosti udelil Svätý Otec jubilejné odpustky, o ktorých sme informovali otcov biskupov všetkých diecéz, ktorí odpovedali veľmi pozitívne a prisľúbili, že budú o tom informovať svojich kňazov cez diecézne obežníky. Vo väčšom náklade sme vydali letáky o histórii a spôsobe a zmysle získania jubilejných odpustkov, tiež aj tematické obrázky s modlitbou zostavenou pre príležitosť jubilea, s cirkevným schválením.
V Trnave bolo k jubileu vykonaných viacero prác. Trnavský kostol Najsv. Trojice bol za posledné dva roky zvonka generálne obnovený, pri čom sme z veľkej časti čerpali z Európskych fondov v rámci podpory cezhraničnej spolupráce v tandeme so sesterským projektom českých jezuitov, ktorí paralelne rekonštruujú baziliku na Velehrade. Vo dvoch etapách bolo z Eurofondov v Trnave preinvestovaných 463-tisíc EUR, ale boli potrebné aj ďalšie vlastné zdroje. V krypte pod trnavskou katedrálou boli umiestnené kamenné sarkofágy, do ktorých boli umiestnené rakvy jezuitských biskupov P. Hnilicu a P. Dubovského.
Medzi rozličné jubilejné podujatia patrí postupné vydávanie publikácií zameraných na históriu rehole, kníh, tématických čísel či rubrík v periodikách a tiež v podobe filmových dokumentov, a hlavne organizovanie duchovných obnov, novén a duchovno-umeleckých programov v jezuitských kostoloch, prijímanie skupín pútnikov v pútnických kostoloch, najmä v Trnave a v kaplnke Panny Márie Snežnej na Trlenskej doline pri Vlkolínci, a tiež príprava konferencie k histórii jezuitov na Slovensku. Viaceré katolícke médiá priebežne prinášajú o jubilejných akciách správy a reportáže. Niektoré aspekty jubilea si všimli a sekulárne médiá, napr. samotný historický fakt výročia a to, že bola vydaná príležitostná poštová pečiatka. Cez celonárodné katolícke médiá sme veriacich pozvali k získaniu odpustkov návštevou jezuitských kostolov spojenou s úsilím o obnovu v osobnom duchovnom živote.
O ústrednej slávnosti 22.5. v Trnave veľa povedia fotografie prístupné na www.jezuiti.sk. Z programu jestvuje aj záznam na DVD. Na slávnosť prišli ľudia v hojnom počte, prakticky zaplnili katedrálu sv. Jána Krstiteľa. Pri vstupe do chrámu mnohí z nich využili príležitosť na získanie suveníru – príležitostnej pečiatky Slovenskej pošty s jezuitským emblémom. Tesne pred začiatkom podujatia mali možnosť uctiť si pozostatky biskupov Pavla Hnilicu a Petra Dubovského v nových kamenných sarkofágoch v krypte pod centrálnym oltárom, do ktorého vstupovali cez odkrytú podlahu presbytéria.
P. Provinciál Peter Bujko privítal hostí na úvod umeleckého programu o 15.30, prirovnal charizmu rehole ku štafete horiaceho plameňa – ako „oheň, ktorý zapaľuje ďalšie ohne“. V programe slova a hudby vystúpil zbor Chorus Salvatoris pod vedením Róberta Mésároša a inštrumentalisti Vlastimil Dufka SJ (hoboj), Róbert Kováč (husle) a Peter Reiffers (klávesy). Štyri veľké historické kapitoly prítomnosti jezuitov v Trnave a na Slovensku predstavil majster slova Jozef Šimonovič: počiatky v 16. storočí, vrchol rozkvetu v 17.-18. st., návrat v 2. pol. 19. st. a tajné pôsobenie za komunistickej totality.  Obnovu rehoľného života po r. 1990 až po súčasnosť opäť priblížil P. Provinciál. Program moderovala Anežka Hrdá. Výrečným znamením histórie bola replika veľkej zástavy Panny Márie, Patrónky a Matky Trnavskej univerzity.
P. Provinciál v závere umeleckého pásma priblížil súčasné priority pôsobenia jezuitov na Slovensku a poďakoval prof. Jozefovi Šimončičovi, poprednému znalcovi dejín jezuitov na Slovensku, za jeho neoceniteľné celoživotné dielo. S príhovormi vystúpili primátor Trnavy Ing. Vladimír Butko, predseda samosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš a dekan trnavskej Baziliky sv. Mikuláša Marcel Kubinec.
Po 17. hodine sa za začala pontifikálna svätá omša, ktorej predsedal trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák. Trnavský superior P. František Gábriš SJ na úvod privítal všetkých hostí. Koncelebrovali arcibiskup Ján Sokol a biskup Dominik Tóth a provinciáli okolitých jezuitských provincií: P. František Hylmar z Prahy, P. Wojciech Ziółek z Krakova, P. Tamás Forrai z Budapešti a sócius provinciála P. Anton Aigner z Viedne. Prítomný bol aj bývalý generálny asistent pre oblasť východnej Európy P. Boguslaw Steczek SJ a ďalší hostia. Koncelebrujúcich kňazov bolo cez šesťdesiat. Arcibiskup Bezák v homílii poukázal na charizmu sv. Ignáca a Spoločnosti Ježišovej zaželal: „Nech Vaša jezuitská vášeň pre Ježiša pretrváva naďalej vo vašom poslaní, ktorého charakteristikou je aj pojem „magis“ – čo znamená, že jezuita vždy hľadá „viac“, aby bol vo všetkom oslávený Boh.“ Hudobná zložka bola hodná impozantného priestoru katedrály. Spievala Cantica Sacra Tyrnaviae, zbor, ktorý v závere 60. rokov založil P. Emil Krapka SJ – na slávnosti bol medzi koncelebrujúcimi – a ktorý potom viedol spolu so sestrou Brigitou Justovou OSU – tiež prítomnou na slávnosti. Na záver svätej omše si prítomní vypočuli pozdravné posolstvo, ktoré listom zaslal apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana.
Nasledovala procesia so sochou Božského Srdca Ježišovho a zástavou Panny Márie. Z katedrály cez Trojičné námestie až do jezuitského kostola Najsvätejšej Trojice kráčal prakticky celý kostol za spevu litánií ku všetkým svätým, v rukách s horiacimi kahancami, zapálenými od veľkonočnej sviece. Keď arcibiskup Bezák požehnal obnovený exteriér kostola, bola v jezuitskom kostole vyložená Sviatosť na poklonu s eucharistickým požehnaním. Atmosféra bola hlboko duchovná a radostná. V priestoroch jezuitského domu bolo na záver večera agapé pre všetkých účastníkov osláv. Popri tom si mohli pozrieť výstavu obrazov P. Juraja Dufku SJ a súbor fotografií venovaných osobnostiam Tomáša a Františka Munkovcov, ktorých proces blahorečenia sa v súčasnosti pripravuje.
OAMDG
J. Bartkovjak, SJ
[nggallery id=12]