Provinciálna kapitula Rehole menších bratov – Františkánov

V dňoch 16. – 20. mája 2016 sa v Bratislave konala provinciálna kapitula Rehole menších bratov – Františkánov na Slovensku. Jej obsahom bola reflexia nad stavom života a pôsobenia rehole v podmienkach našej spoločnosti ako aj náčrt perspektív. Bratia františkáni prijali viaceré uznesenia, odporúčania apripomienky smerujúce kprehĺbeniu svedectva ich bratského života podľa evanjelia. Zároveň bolo zvolené nové vedenie provincie na čele s novým provinciálnym ministrom br. Františkom Xaverským Vladimírom Olbertom OFM.

Slovenská provincia Menších bratov – Františkánov má v súčasnosti 73 bratov s rehoľnými sľubmi (z toho 43 kňazov), dvoch novicov a jedného postulanta. Bratia františkáni na Slovensku žijú a pôsobia v siedmich kláštoroch a v jednej pustovni. V zahraničnej misii pôsobí jeden brat v Južnom Sudáne. Priemerný vek bratov provincie je 44 rokov. V priebehu kapituly sa bratia venovali možnostiam prehĺbenia stálej formácie a pastoračných a evanjelizačných aktivít Centra novej evanjelizácia sv. Jána Pavla II. v Beckove, ľudových misií, pastorácii nepočujúcich, Rómov, rozšíreniu spovednej služby inšpirovanej Rokom milosrdenstva v Cirkvi a duchovných rozhovorov.
DSC_2857M_1
Okrem bežnej sviatostnej pastorácie sa bratia venujú službe chorým, seniorom, mládeži, rodinám, ľuďom bez domova, ale aj iným skupinám ľudí, a to organizovaním prednášok, prácou v sociálnej sfére, sprevádzaním pútnikov a propagáciou Svätej zeme.
Bratia františkáni počas kapituly legislatívne zakotvili pravidlá pre život bratov v pustovni.
Menší bratia – Františkáni na Slovensku vduchu a podľa vzoru svojho zakladateľa – sv.Františka zAssisi, chcú ausilujú sa byť živou auzdravujúcou súčasťou Cirkvi a celej spoločnosti.