Stretnutie junioriek ženských reholí na Slovensku

V priestoroch Kňazského seminára v Nitre sa uskutočnilo v dňoch 8. – 10. apríla 2016 piate interjuniorátne stretnutie. Zúčastnili sa ho sestry juniorky a formátorky zo sedemnástich rehoľných spoločenstiev.
51 junioriek a 16 formátoriek sa započúvalo do hlasu skúsenosti a múdrosti minulosti, aby načerpalo inšpiráciu pre dnešný zasvätený život najmä v jeho duchovnom rozmere. Tému stretnutia: „Pramene zasväteného života v tradícii kresťanského východu ako žriedlo inšpirácie pre zasvätených dnes“ predstavil prednášajúci – vladyka Cyril Vasiľ, SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.
Po príchode a ubytovaní v piatkových popoludňajších hodinách, po sesterskom zvítaní a spoločnej večeri začala pracovná časť stretnutia.  V prvej prednáške otec Cyril Vasiľ krátko priblížil účastníčkam problematiku mníšskej duchovnosti z prvých storočí Cirkvi a jej historický kontext. Pozornosť sestier potom upriamil na klasického autora z obdobia konca šiesteho a začiatku siedmeho storočia  Jána Klimaka a jeho známe dielo Rebrík do raja. Postupne predstavil štruktúru a obsah tohto diela rozdeleného do tridsiatich kapitol – „stupňov“, po ktorých duša vystupuje k cieľu svojho života – k Láske, k Bohu. Pokračoval  predstavením hlavného myšlienkového zámeru uvedeného v prológu diela, kde autor rozdelil ľudí do piatich kategórií: Boží priatelia, Boží služobníci, neužitoční sluhovia, cudzí, ktorí s Bohom nič nemajú, pretože mu nepatria a Boží protivníci a nepriatelia. Pozvanie k osobnej reflexii, do ktorej kategórie človek patrí alebo v ktorej túži byť, bolo záverom prvého pracovného stretnutia.
V sobotu a v nedeľu sa prednášajúci venoval niektorým častiam tohto obšírneho diela podrobnejšie. Najskôr priblížil obsah prvej časti o zrieknutí sa sveta a neskôr predstavil celú škálu čností a nerestí ako ju uvádza Ján Klimak, ale aj iní východní otcovia. Reč bola o odumretí svetu, zriekaní sa a sebazapieraní,  o bdelosti a čistote tela i reči, o pamätaní na smrť ako výzve k novému a lepšiemu životu, o láske, ktorá premáha každý strach, aj ten zo smrti. Ďalej o duchovnom vodcovi a stálej práci na sebe, o nosných stĺpoch duchovného života: nevinnosti, pôste a sebaovládaní. V druhej časti bol výklad zameraný na osem hlavných nerestí podľa katalogizácie východných otcov (obžerstvo, smilstvo, lakomstvo, hnev, lenivosť, smútok, márna sláva a pýcha)  a tiež na veľmi dôležitú vec, na terapiu týchto nerestí. Účastníčkam otec Cyril pomohol svojím pútavým výkladom „dešifrovať“ tieto niekoľko stáročí staré texty a preložil ich do veľmi zrozumiteľnej a jasnej reči, čitateľnej aj v kontexte dnešného rehoľného života v našich spoločenstvách.
Po jednotlivých vstupoch prednášajúceho mali sestry možnosť osobnej práce a následne spoločného zdieľania sa k téme v malých skupinkách. Konkrétne otázky adresované prednášajúcemu sestry položili na spoločnom pléne, kde boli okrem iného povzbudené k práci s duchovnými prameňmi, ktorá je síce náročnejšia, ale má aj trvalejšie plody.
Dôležitými chvíľami stretnutia boli spoločne slávená liturgia sv. omše a modlitieb ranných chvál, eucharistickej adorácie, vzájomné rozhovory sestier a tiež zábavno – športový večer.

                                                                                                  Organizačný tím interjuniorátu