Plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku

V dňoch 6. – 7. apríla 2016 sa v Dome Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotínov v Spišskej Novej Vsi konalo jarné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku. Takmer 35 účastníčok zasadnutia si počas formačnej časti stretnutia zvolilo tému: Závery synody o rodine a jej odkaz pre rehoľné spoločenstvá. Už sv. Ján Pavol II. sa dotkol tejto témy, keď zasväteným v dokumente Familiaris Consortio v bode 74 odkázal: „Tu by som rád pripojil nástojčivé povzbudenie pre zodpovedných vedúcich inštitútov Bohu zasväteného života, aby totiž — samozrejme, pri stálom rešpektovaní vlastnej a pôvodnej charizmy — považovali apoštolát rodiny, a to kvôli dnešným okolnostiam, za jednu z najnaliehavejších a najdôležitejších úloh.“

Prítomné sestry si spoločne tématicky prešli hlavné body záverečného dokumentu biskupskej synody o rodine z r. 2015. Aktuálnou problematikou ich sprevádzal riaditeľ centra Rodinkovo a kňaz aktívny v pastorácii rodín Roman Seko zo Žilinskej diecézy. Predstavil prítomným prorodinné aktivity a snahy, ktoré sú pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska rozbehnuté pre dobro ohlasovania „evanjelia rodiny“. Vyššie predstavené slovenských ženských reholí sa podelili so skúsenosťami účasti rehoľných sestier vlastných inštitútov činných priamo či nepriamo v oblasti pastorácie rodín a zhodnotili výzvy a možnosti rozšíriť svoje pôsobenie pre dobro a v službe rodín, ako aj možnosti zosieťovania snáh na tomto pastoračnom poli, ktoré aj otcovia biskupi považujú za prioritné.
Pracovná časť plenárneho zasadnutia, v druhý deň jeho konania, slúžila prítomným na získanie informácií a zhodnotenie snáh spolupráce ženských rehoľných inštitútov v oblasti teologicko-spirituálnej, cirkevno-sociálnej, školskej a ekonomicko-právnej. Vo svojich radoch privítali niekoľko hostí podľa okruhu problematiky, ktorú riešili. Privítali aj predsedu Rady KBS pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života – biskupa Mons. Milana Charutura, CSsR, ktorý im predniesol svoj príhovor a s ktorým sa spoločne zaoberali niekoľkými pracovnými otázkami spolupráce medzi rehoľnou a diecéznou časťou cirkvi. S otcom biskupom sestry spoločne slávili eucharistiu vo Svätyni Božieho milosrdenstvo, ktorú pastoračne spravujú domáci pátri pallotíni v Smižanoch – Spišskej Novej Vsi a ktorí nechýbali na tomto slávení. Využili príležitosť prejsť Svätou bránou, ako aj pozrieť si múzeum darov sv. Jána Pavla II., ktoré je jedinečné svojho druhu na Slovensku.
Aktuálne spoločné projekty a krátky súhrn správ, ktorými žije mužská Konferencia vyšších rehoľných predstavených – to bol dôvod účasti zástupcu tejto konferencie v osobe jej podpredsedu, opáta jasovských premonštrátov pátra Ambróza Martina Štrbáka. Pripravované spoločné webové projekty oboch konferencií predstavil páter Michal Kukuča, OSB zo Sampora. Problematiku evidovania a registrovania cirkevných právnických osôb a pripravované zmeny v tejto oblasti, ktoré sa dotknú všetkých cirkevných subjektov na Slovensku si účastníčky mohli prerokovať s prítomnými hosťami – riaditeľom cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR JUDr. Jánom Juranom a zodpovedným pracovníkom za register Mgr. Karolom Porubčinom. Množstvo pracovných tém stále zostáva na doriešenie a delegovanie na jednotlivé zložky vlastných inštitútov, ako aj aktivity, ktoré KVPŽR pre rehoľné sestry na Slovensku rozvíja. Ide o snahy spolupráce vo formácii na všetkých stupňoch, mediálne vzdelávanie, najmä však o praktické dopady niektorých zákonov na život našich inštitútov ako právnických osôb – dopady daňových zákonov, zákonov upravujúcich vedenie registratúr a archívnictvo, dopady na zariadenia reholí v oblasti poskytovania sociálnych služieb a škôl a školských zariadení.
Hlavným zámerom existencie konferencie vyšších predstavených je spolupráca medzi inštitútmi navzájom a s ostatnými zložkami Cirkvi, o čo sa zhodnotením doterajšej a rozvojom ďalšej činnosti KVPŽR snažila aj na tomto plenárnom zasadnutí pre jednotlivé inštitúty a pre dobro Cirkvi.
 

Sr. Marta Chraščová, CSSsS – sekretariát KVPŽR