Nový predseda KVRP

Na plenárnom zasadnutí Konferencie vyšších rehoľných predstavených (KVRP) bol v utorok 27. októbra 2015 na Donovaloch zvolený P. Václav Hypius, CSsR za nového predsedu KVRP a zároveň jej štatutárneho zástupcu. Rozhodlo o tom 23 predstavených z 30 mužských reholí pôsobiacich na Slovensku. P. Václav Hypius, CSsR po troch rokoch vystriedal vo funkcii doterajšieho predsedu P. Jeremiáša Daniela Kvaku, OFM. Ďalej bol za nového člena Rady KVRP zvolený P. Miroslav Kulich OFMCap.

P. Václav Hypius

P. Václav Hypius, CSsR sa narodil 19. 11. 1967 v Bojniciach. Po skončení základnej školy pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Prievidzi, kde v roku 1986 zmaturoval. V rokoch 1986 – 1991 študoval na CMBF v Bratislave. Počas štúdií vstúpil k bratom redemptoristom do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, kde v roku 1991 zložil doživotné rehoľné sľuby. Kňazskú vysviacku prijal 9. 5. 1992 v bazilike na Starých Horách. V rokoch 1992 – 1994 absolvoval postgraduálne štúdiá spirituality na Gregoriánskej univerzite v Ríme s titulom ThLic. Od roku 1994 do 1995 bol sóciom noviciátu v Podolínci. V rokoch 1995 – 1996 pôsobil ako kaplán na Starých Horách, potom od 1996 do 2009 ako magister noviciátu v Podolínci. Od roku 1999 do 2008 bol rektorom komunity v Podolínci. Od roku 2009 pôsobil ako farský administrátor v Banskej Bystrici – Radvaň a rektor komunity. Dňa 18. 1. 2011 a opätovne 21. 1. 2015 bol zvolený za viceprovinciálneho predstaveného svojej rehole. Dňa 27. 10. 2015 bol zvolený za predsedu mužských reholí na Slovensku.