Evanjeliové povolanie k služobnému vodcovstvu

V dňoch 7. – 9. septembra 2012 usporiadala Konferencia vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku duchovný seminár pre rehoľné sestry „Evanjeliové povolanie k služobnému vodcovstvu“. Seminár viedli sestry Mary Savoie a Margaret Nacke z Kongregácie sestier sv. Jozefa z Kansas z USA. Na podujatí sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne zúčastnilo celkom 101 sestier zo 17 ženských reholí na Slovensku.
Nešlo o odbornú, či vedeckú konferenciu, ale o akési duchovné stretnutie, ktoré ponúka čas na počúvanie, reflektovanie, modlitbu, či vzájomné odovzdávanie si skúseností…
Pri všetkých témach seminára sa účastníčky nechali sprevádzať Božím Slovom i modlitbou, a v seminárnej kaplnke všetko prinášali do spoločného slávenia svätej omše. V rámci ponúknutého programu bolo možné zaoberať sa témami ako: spiritualita vodcovstva, vodcovstvo v službe, modely vodcovstva, podstatné hodnoty, konflikt – partnerstvo, budovanie konsenzu.
Cieľom seminára bolo uvedomenie si a prehĺbenie poznania a nasledovania jedinečného Vodcu – Ježiša Krista, ktorý ľudí v službe vodcovstva pozýva k uplatňovaniu najdôležitejšieho modelu vedenia – vedenia v duchu služby pre iných: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude, ale kto sa bude medzi vami chce stať veľkým, bude vašim služobníkom.“  (Mt 20, 25 – 27)
Všetky časti programu prebiehali formou spoločných prednášok, dialógmi v menších, či väčších skupinkách s rôznorodým  obsadením z rozličných spoločenstiev ženských reholí na Slovensku. Napriek vážnosti tém sa všetko nieslo v priateľskej a radostnej atmosfére, v snahe poznávať nové, učiť sa i odovzdávať si vzájomné skúsenosti vo vedení na rôznych úrovniach i v pozícii byť vedený. Okrem iného tu zaznela naliehavá výzva – nechápať vodcovstvo ako stav, ale ako celoživotný proces, ktorý nás sprevádza v rôznych formách a situáciách po celý život. Lebo všetci zodpovední za odovzdávanie evanjeliového posolstva sú povolaní byť vodcami. Boh sám im podáva pomocnú ruku, avšak chce to byť vernými postoju – rozvíjať stály dialóg medzi Božím Slovom a udalosťami, ktoré sa dejú v našom svete. Aby sme v nasledovaní Ježiša robili všetko ako Ježiš, teda aj viedli iných tak, ako to robil on. „Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“ (Jer 29, 11)
Podujatie sa stretlo s pozitívnym hodnotením zúčastnených. Veríme, že podobnú skúsenosť mali a budú mať ďalšie skupiny zasvätených i ostatných kresťanov, ktorým sestry sv. Jozefa ponúknu svoje semináre.
 

sr. Marta Chraščová
sekretárka KVPŽR

[nggallery id=31]