Trojročná príprava na 200. výročie narodenia matky Alfonzy Márie

Dňa 9. septembra 2012 začína Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa spolu s dvoma sesterskými kongregáciami, vychádzajúcimi z jej duchovného odkazu, sláviť intenzívnu trojročnú prípravu na 200. výročie narodenia zakladateľky matky Alfonzy Márie. Príprava na jubileum bude prebiehať pod názvom „Veľkosť jednoduchého života“, keďže práve touto jednoduchosťou bol poznačený celý život matky Alfonzy Márie. Táto trojročná príprava, ktorá vyvrcholí v roku 2014, má byť prehĺbením v poznaní jej života a v šírení jej charizmy aj v dnešnej dobe. Informácie o priebehu prípravy na toto jubileum budú zverejňované na webovej stránke kongregácie: www.spasitelky.sk.   
Alžbeta Eppingerová, neskôr rehoľným menom matka Alfonza Mária, sa narodila 9. septembra 1814. V roku 1849 založila Kongregáciu sestier Najsvätejšieho Spasiteľa vo francúzskom meste Niederbronn. Nechala sa pritom viesť Božím Duchom. Jeho volanie prichádzalo k nej už od detstva prostredníctvom rôznych udalostí jej života, cez hlboko veriacu rodinu, cez pomery v jej okolí a v Cirkvi tej doby. So začínajúcou industrializáciou v 19. storočí bola svedkom sociálnej a hospodárskej situácie, ktorá čoraz viac odcudzovala ľudí a menila ich spolužitie. So svojimi súčasníkmi zakúsila v jednoduchej mnohodetnej alsaskej rodine chudobu, neistotu, telesné a duševné utrpenie, ale zároveň túžbu po väčšej ľudskej dôstojnosti a šťastí.
Matka Alfonza Mária dostala osobitný dar Božej milosti – rozjímať o tajomstve vykúpenia, žiť z neho a pomôcť aj iným nájsť cestu k tomuto tajomstvu.
Podľa jej príkladu sú jej sestry povolané rozjímať o Kristovom živote, najmä o jeho utrpení, smrti na kríži a zmŕtvychvstaní a svojou činnosťou dať ľuďom zakúsiť nikdy nekončiacu Božiu lásku a milosrdenstvo, ktoré sa nám zjavilo v Ježišovi Kristovi.