O pastorácii povolaní v reholi Milosrdných bratov

Bratislavský kláštor Milosrdných bratov navštívili 11. júna 2012 členovia komisie, ktorá je poradenským grémiom provinčnej rady (slovenská komunita bratov patrí pod Rakúsku provinčnú delegatúru-pozn. aut. ) zodpovedná za rehoľný život a pastoráciu povolaní. Zaoberali sa koordináciou pastorácie povolaní, starostlivosťou o záujemcov  o rehoľný život, prezentáciou rehoľného spoločenstva navonok, ako aj prípravou programov pre potencionálnych kandidátov do rehole. Poradenské grémium sa schádza štyri až päťkrát ročne  aj za účelom výmeny informácií o dianí v oblasti  pastorácie povolaní. Podnety zo stretnutí sú vždy adresované provinčnej rade, ktorá sa potom zaoberá ich schvaľovaním. Júnovej návštevy v  Bratislave sa zúčastnilo šesť členov: brat Richard Binder OH, prior a magister novicov z Grazu – časť  Eggenberg,  brat Gellért Kovács OH z Budapešti zodpovedný za pastoráciu povolaní v Maďarsku, brat Ján Karlík OH – prior bratislavského kláštora Milosrdných bratov  zodpovedný za pastoráciu povolaní na Slovensku, brat Martin Macek  OH z Brna prior zodpovedný za pastoráciu povolaní v Čechách a na Morave,  Peter Weinhappl OH z rakúskeho Kainbachu – stály diakon a pastorálny asistent v tamojšom zariadení a brat Joachim Mačejovský OH, predseda uvedenej komisie,  zodpovedný za pastoráciu povolaní v celej Rakúskej provincii vrátane jej delegatúr a zároveň magister kandidátov.
Pri tejto príležitosti oslávila komunita aj meniny najstaršieho člena bratislavského kláštora – brata Barnabáša a zúčastnila sa odovzdávania – prezentácie pouličnej (mobilnej) ambulancie  určenej pre ľudí bez domova, odkázaných na cudziu pomoc, ktorú slovenskí Milosrdní bratia dostali darom z Mníchova. Samotné zasadnutie provinčnej rady sa konalo v knižnici bratislavského kláštora, po ňom nechýbal spoločný obed a po večerných modlitbách aj spoločná večera pre celú slovenskú komunitu bratov. Ako po stretnutí zhodnotil brat Joachim Mačejovský OH, najväčšiu výzvu v otázke pastorácie povolaní vidí dnes rehoľa v oslovovaní mladých ľudí. „ Našou charizmou sú ľudia v staršom veku, chorí, trpiaci, zomierajúci, ľudia na okraji spoločnosti. Aj do našich kostolov prichádzajú väčšinou starší ľudia. Keďže nespravujeme školy, farnosti, centrá voľného času či vzdelávacie strediská, ťažšie sa dopracujeme k mladým ľuďom – okrem aktivít, ktoré sú organizované za tým cieľom, v spolupráci s diecézami či inými rehoľnými spoločenstvami. Najťažšie na pastorácii je, že neexistuje žiaden recept, podľa ktorého sa dajú získať nové povolania do zasväteného života. Niekedy stačí málo, či azda nejaké osobné stretnutie s rehoľníkom a jeho osobné svedectvo (podmienkou je autenticita dotyčného rehoľníka) a tá druhá osoba sa cíti byť nadchnutá a oslovená a niekedy nepomáhajú ani aktivity najväčšieho rozmeru. Trpezlivosť, neúnavnosť v konaní, neutíchajúca modlitba k Bohu, ktorý je hlavným Povolávateľom sú devízy neskutočne potrebné pre prácu v pastorácii povolaní hlavne v dnešnej dobe, keď pozornosť spoločnosti je upriamená úplne iným smerom a jej hodnoty sú priam postavené na hlavu,“ uviedol brat Joachim. Podľa jeho slov  je bratislavská komunita Milosrdných bratov jednou z najmladších komunít v celej provincii – aj s delegatúrami, ale všetci jej členovia sú aktívni pri vykonávaní charizmy  rehole. „Prichádzajú do kontaktu s rôznymi ľuďmi a ich osudmi, hlavne vďaka Domovu sv. Jána z Boha  na Hatalovej ulici v Bratislave slúžiacom ako denné centrum pre núdznych ľudí a ľudí odkázaných na cudziu pomoc.  Zo zabudnutia sa bratom v Bratislave postupne podarilo vyjsť na svetlo  a za  svoje meno sa dnes nemusia hanbiť. Zariadeniami v Bratislave a tiež v Spišskom Podhradí  (kde v ich priestoroch roky funguje Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha- pozn. aut.) ukazujú smer, akým by sa starostlivosť o človeka na Slovensku mala uberať, o čom istotne svedčí aj spokojnosť ľudí, ktorým tam bratia spolu so spolupracovníkmi slúžia,“ dodal brat Joachim. Prior slovenskej komunity bratov Ján Karlík OH  ešte doplnil: „ Uvedená návšteva bola zameraná predovšetkým na výchovu „dorastu“ v našej reholi. Pastorácia povolaní je aj o tom, čo sme „zdedili“. Na Slovensku máme  úžasných ľudí, krásne rodiny, kňazov, veľa vzácnych ľudí vo verejnom živote a všetci boli vychovaní v konkrétnych farnostiach. Vidno, že „ovocie rodiny“ bolo „bohato zakvitnuté.“ Ale treba myslieť i na budúcnosť a to je úloha pastorácie povolaní – vzbudzovať v ľuďoch hodnoty, ako  čestnosť, spravodlivosť, lásku, pokoru, pravdivosť, pomoc iným, treba ich podporovať, či už v rodinách alebo v duchovnom živote.“
Text: Andrea Eliášová,
foto: archív rehole MB
[nggallery id=22]