Medzinárodný liturgický kongres jezuitov v Nitre

Jungmannova spoločnosť jezuitov pre liturgiu organizuje v dňoch 25. – 30. júna 2012 v Nitre medzinárodný liturgický kongres. Vyše 50 účastníkov z celého sveta sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda zaoberá témou Služba slova: jezuiti a liturgické ohlasovanie.
Predseda Jungmannovej spoločnosti Paul Janowiak SJ z USA prednesie hlavný príspevok na tému Kenóza Slova a ohlasovanie ako zraniteľný akt. Na kongrese vystúpi aj pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý ponúkne historický pohľad na jezuitskú službu ohlasovania v začiatkoch pôsobenia Spoločnosti Ježišovej v Bratislave. Kongresu sa zúčastňuje 16 jezuitov z USA a Kanady, 11 z Európy, 7 z Latinskej Ameriky, po 6 z Afriky a Ázie, 2 z Oceánie, plus ďalší hostia. Vo svojich príspevkoch sa zamerajú na problematiku liturgického ohlasovania z viacerých aspektov, z pohľadu teologického, biblického, historicko-spirituálneho a prakticko-komunikatívneho.
Delegátom Jungmannovej spoločnosti za Slovensko a spoluorganizátorom kongresu je P. Vlastimil Dufka SJ, ktorý prednáša liturgiku na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Jungmannova spoločnosť jezuitov pre liturgiu je medzinárodné profesionálne združenie jezuitov akademicky pôsobiacich v oblasti liturgiky a príbuzných odborov. Bola založená ako odpoveď Spoločnosti Ježišovej na potrebu novej evanjelizácie rozličných kultúr súčasného sveta prostredníctvom bohoslužby, štúdia a dialógu.
Cieľom Jungmannovej spoločnosti je podporovanie obnovy liturgického života Cirkvi ako ústredného rozmeru jej poslania účinne ohlasovať evanjelium v súčasnom svete. Josef Andreas Jungmann (1889 – 1975) – rakúsky jezuita, liturgista a odborný poradca na II. vatikánskom koncile. Venoval sa oblasti kerygmatiskej teológie. Je autorom diela Missarum Sollemnia. Eine genetische Erklärung der römischen Messe z r. 1948 a neskorších doplnených vydaní.