Deň zasväteného života

Členovia mužských a ženských reholí sa stretli pri príležitosti Dňa zasväteného života s biskupmi v jednotlivých diecézach. V Rožňave sa zišli členovia reholí s biskupom Mons. Vladimírom Filom. Na svätej omši spoločne ďakovali a obnovili si svoje zasvätenie. Liturgickej slávnosti, po skončení ktorej nasledovalo stretnutie s biskupom, sa zúčastnili aj laici a zástupcovia Fóra kresťanských inštitúcií (FKI).
Biskup Filo prirovnal dielo rehoľníkov k nádhernej kytici uvitej z rôznych druhov krásnych farebných kvetov. V závere pridal povzbudenie, aby prispievali „svojim životom a charizmou k rozvoju rožňavskej diecézy – partikulárnej cirkvi.“ „Sme chudobní na povolania. Je potrebná vaša modlitba za mladých ľudí. Ja vám za vašu spoluprácu a prácu ďakujem a prosím o pomoc. Potrebujem vás! Uisťujem vás o svojich modlitbách. Všetko je dielom Ducha Svätého, ktorý vás povolal a priviedol sem,“ povedal otec biskup Filo.
Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis sa stretol so zasvätenými osobami Žilinskej diecézy na spoločnom slávení Ďňa zasväteného života v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. Program sa začal eucharistickou adoráciou, nasledovala svätá omša spojená s večernými chválami. Biskup Galis v homílii povzbudil zasvätených k autentickosti svojho povolania, aby sa nebáli byť dobrými svedkami viery a svojho povolania v dnešnej dobe. Program potom pokračoval v diecéznom centre prednáškou don Štefana Turanského na tému Poslanie zasväteného života v dnešnej dobe.
V Nitre sa stretli rehoľníčky a rehoľníci pôsobiaci v Nitrianskej diecéze. Ich spoločný program sa začal svätou omšou v miestnej katedrále svätého Emeráma (foto). Predsedal jej diecézny biskup Mons. Viliam Judák. V príhovore po evanjeliu hovoril o poslaní rehoľníkov v dnešnom svete: „Bohu zasvätená osoba žije vo svojej dobe, ale jej srdce presahuje časnosť a ukazuje aj dnešnému človekovi, ktorého často spútavajú veci tohto sveta, že jeho pravým a celkom završujúcim určením je Boh sám. Áno, to je skutočnosť, ktorú máte a ktorú máme všetci ako kresťania – nielen v svetlo Božie veriť, ale ho aj žiť, svietiť iným dobrým príkladom“.
Nitriansky biskup adresoval prítomným aj slová vďaky za ich službu, ktorú preukazujú evanjeliu. „Vďaka za vašu lásku k chudobným a trpiacim, za vašu námahu na poli výchovy, vzdelávania, kultúry, charity, za vaše nepretržité modlitby, ktoré z vašich domov vystupujú hore k nebu. Vďaka vám aj za utrpenie, ktoré spájate s Kristovým za dobro Cirkvi. (…) Vďaka za mnohé a rôzne aktivity, ktoré sprevádzate s vierou a láskou“, povedal Mons. Viliam Judák. Rehoľníkov povzbudil a vyslovil želanie, aby ich preblahoslavená Panna Mária, vzor Bohu zasväteného života, sprevádzala, stála pri nich, aby mohli byť pre všetkých ľudí prorockým znakom nebeského kráľovstva.
 
Pri príležitosti Sviatku Obetovania Pána, ktorý je spojený s Dňom zasväteného života, bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský celebroval v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávnostnú svätú omšu, ktorá bola spojená so stretnutím s rehoľníkmi a rehoľníčkami, ako aj zástupcami spoločenstiev zasväteného života. Prinášame fotografie zo slávnosti a audio nahrávku homílie otca arcibiskupa Zvolenského.
TK KBS prináša aj rozhovor s predsedom Konferencie vyšších rehoľných predstavených (KVRP) pátrom Jánom Halamom, SVD.
TK KBS: V čom je tento Deň zasväteného života aktuálny pre dnešný svet?
Pripomína nám, že náš život má nielen pozemskú ale aj nebeskú dimenziu. Zasvätené osoby nám o tej nebeskej svedčia výrazným znakom, nielen vonkajším oblečením, ale predovšetkým vnútorným postojom. Otvoriť sa Bohu a dať mu celé srdce, to nás čaká v nebi. Zasvätené osoby to robia už teraz.
TK KBS: Prečo je potrebné a dôležité pripomínať si Deň zasväteného života?
Myslím, že slávenie dňa zasvätených je povzbudením najmä pre samotných rehoľníkov a rehoľníčky. Vďaka sláveniu spolu s miestnym biskupom sú uistení, že celá Cirkev vníma ich zasvätenie ako dar.
TK KBS: Koľko je v súčasnosti na Slovensku mužských a ženských reholí?
V rámci KVRP je združených 30 mužských rádov a rehoľných spoločenstiev. Nie sú to všetky, čo pôsobia na Slovensku, nakoľko niektoré menšie spoločenstvá, čo sa týka počtu členov, nie sú z rôznych dôvodov zapojení do činnosti KVRP. Okrem tradičných reholí je na Slovensku asi 10 tzv. sekulárnych inštitútov, sú to spoločenstvá zasväteného života, ktorých členovia nežijú v kláštoroch ale priamo medzi ľuďmi. Čo sa týka ženských rehoľných spoločenstiev, tých je podľa adresára KVPŽR 48.
 
Fatimská sobota (4. februára), na ktorej sa zúčastnili predovšetkým veriaci z prešovského protopresbyteriátu, ako aj bohoslovci z prešovského kňazského seminára, bola zároveň stretnutím vladyku Jána Babjaka so zasvätenými osobami – rehoľníkmi a rehoľnými sestrami, ktorí si tak vykonali púť na toto pútnické miesto. Napriek treskúcej zime ich prišlo viac ako 50, a to otcovia baziliáni, redemptoristi, sestry baziliánky, sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie a kontemplatívne sestry redemptoristky.
Pri príležitosti februárovej fatimskej soboty, ktorá je v Košickej eparchii súčasne stretnutím biskupa s rehoľníkmi, bola do Chrámu Svätého Ducha v Michalovciach umiestnená relikvia sv. Cyrila. V tematickej prednáške o. Polykarp Š. Jacoš OSBM na príklade bl. biskupa-mučeníka Pavla Gojdiča ukázal, ako Boh tajomnými cestami povoláva do zasväteného života. Mladý kňaz Peter voľakedy utekal pred ruchom sveta do monastiera, kde dosiahol veľký stupeň osobnej dokonalosti. Tam ho napriek jeho skromnosti zastihlo vymenovanie za biskupa do Prešova. „Aj dnes je možné odpovedať na volanie k zasvätenému životu, ktorý je darom pre Cirkev i pre svet,“ uviedol prednášajúci. Archijerejskú sv. liturgiu slávil vladyka Milan Chautur spolu s rehoľnými i eparchiálnymi kňazmi.