Stretnutie grécko-katolíckych vyšších predstavených a formátorov

Dňa 26. júna 2014 sa v kláštore redemptoristov v Michalovciach stretli grécko-katolícki vyšší predstavení a formátori na svojom už 12. stretnutí. Boli zastúpené všetky grécko-katolícke rehole pôsobiace na Slovensku (baziliáni, baziliánky, redemptoristi, redemptoristky a služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie).
Na úvod sme sa podelili s nedávnymi udalosťami či podujatiami v našich reholiach a taktiež tým, čo najbližšie plánujeme. Hlavným obsahom pracovného stretnutia bola príprava na Rok zasväteného života, ktorý sa o niekoľko mesiacov začne. Po krátkej prednáške o. Metoda Lukačika, CSsR o cieli a aktivitách Roku zasväteného života pripravovaných v Ríme Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života sa diskutovalo sa o rôznych možnostiach a projektoch, ktoré by sme mohli spoločne uskutočniť v Grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Dohodli sme sa na príprave projektu, ktorý predstaví ideál i skutočnosť zasväteného života v našej miestnej Cirkvi. Chceme zorganizovať spoločný formačný deň pre všetky naše rehole a pripraviť leták o grécko-katolíckych reholiach na Slovensku. Rozprávali sme aj o možnosti zorganizovania vedeckého sympózia v spolupráci s Grécko-katolíckou teologickou fakultou o mieste a význame zasväteného života v Grécko-katolíckej cirkvi. V rámci programu sme sa pomodlili aj moleben k blaženému hieromučeníkovi Metodovi pri jeho relikviách v Bazilike minor. Stretnutie prinieslo mnohé inšpirácie a podnety pre Rok zasväteného života, ktoré môžeme prežívať v našich reholiach.
o. Metod Lukačik, CSsR