V Modre – Harmónii sa konalo sympózium zasvätených osôb

V dňoch 8. – 9. novembra 2013 sa v Modre – Harmónii v priestoroch Študijného a kongresového strediska Centra ďalšieho vzdelávania UK uskutočnilo sympózium pod názvom „Výzvy pre zasvätený život“ organizované Konferenciou vyšších rehoľných predstavených (KVRP) a Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí (KVPŽR) na Slovensku.

Pre 80 zúčastnených rehoľných bratov a sestier bol v úvode sympózia prečítaný uvítací príhovor apoštolského nuncia na Slovensku, Mons. Maria Giordanu, ktorý zaželal inštitútom zasväteného života, tvoriacim neoddeliteľnú súčasť misijného poslania Cirkvi, návrat k pôvodnej charizme ich zakladateľov a nový apoštolský zápal. Zároveň vyzval rehoľníkov, aby čelili duchu sekularizmu, ktorého neblahým ovocím je strata zmyslu pre vieru, morálne hodnoty a ľudskú dôstojnosť.
V prvý deň sympózia sa prítomným predstavila sr. Enrica Rosanna, FMA, pracovníčka subsekretariátu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, konzultantka Kongregácie pre katolícku výchovu, profesorka Pápežského inštitútu pre vzdelávanie Auxilium a Inštitútu pre zasvätený život Claretianum v Ríme a členka Komisie pre sociálne diela Katolíckej cirkvi v Taliansku. Temperamentná saleziánka povzbudzovala zúčastnených rehoľníkov ako byť radostným a vierohodným svedkom života podľa evanjelia napriek ľudskej krehkosti, slabosti a malomyseľnosti. Ich poslanie má podľa jej slov svedčiť o prvenstve Boha pred všetkým ostatným. Zároveň vyzvala rehoľníkov, aby sa sústreďovali najmä na vzájomnú lásku a zmierenie, aby valorizovali hodnotu kríža u seba samých i vo svojich komunitách a objavovali hodnotu rozmanitosti darov.
Vyvrcholením sympózia bolo večerné slávenie sv. omše v prítomnosti Mons. Jozefa Haľka. Pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy počas homílie vyzdvihol hodnotu definitívneho zasvätenia sa Kristovi, ktoré má byť ukotvené v neustálej adorácii vteleného Božieho Syna a vyjadrené v nasledovaní podľa vzoru jeho Najsvätejšej Matky, ktorú si osobitne uctíme v nasledujúcom Roku Sedembolestnej Panny Márie 2014. Po spoločnom slávení Eucharistie nasledovala predpremiéra filmu Zdenka od dokumentaristky sr. Ivice Kúšikovej, SSpS. Pôsobivá umelecká snímka vytvorená pri príležitosti 10. výročia blahorečenia sestry Zdenky Schelingovej zanechala v publiku hlboké dojmy a pocity.
V druhý deň sympózia sa prítomným prihovoril P. Clemens Dölken, O. Praem., doktor ekonómie na univerzite v Münsteri, doktor teológie na univerzitách v Bonne a v Mníchove, docent kresťanskej sociálnej náuky, riaditeľ dobročinného inštitútu Subsidiaris v Magdeburgu, predseda Európskej nadácie sv. Norberta pre fórum dialógu cirkev – hospodárstvo – spoločnosť a člen prezídia Centra pre globálnu etiku vo Wittenbergu. Premonštrát z opátstva Duisburg – Hamborn fundovaným spôsobom popísal rozličné formy krízy v dejinách Božieho ľudu, ktoré po pozitívnom zhodnotení problémov a čítaní znamení časov slúžili zároveň aj ako platforma pre podnetné vízie do budúcnosti a inšpirácia pre hnutia novej duchovnej obnovy spoločnosti. V procese re-evanjelizácie Európy majú rehoľné osoby tlmočiť obsah viery okolitým ľuďom prostredníctvom sociálno-charitatívnych diel, kultúrnych podujatí či mediálnych projektov. V pracovných skupinkách sa prítomní rehoľníci zhodli na tom, že prameňom autentického života podľa evanjelia má byť hlboký vnútorný život zjednotený s Kristom za predpokladu ľudskej a intelektuálnej zrelosti, pričom účinnosť svojho rehoľného pôsobenia na Slovensku vidia vo vzájomnej spolupráci, podpore a výmene skúseností.

P. Karol Miroslav Švarc, OFM
sekretár KVRP