Nové generálne vedenie kapucínov

Nové generálne vedenie kapucínov bolo zvolené na 84. generálnej kapitule  Rádu v Ríme, na ktorej sa zúčastňuje 169 delegátov z celého sveta. Ministrom generálom bol potvrdený na ďalšie šesťročné obdobie br. Mauro Jöhri zo Švajčiarska (na fotografii 5.  zľava), vikárom je zástupca východnej Európy br. Štefan Kožuch zo Slovinska (6. zľava).

informoval br. Peter Savara, OFMCap
tajomník provincie