Rozhovor s P. Heinzom Kulükem, novým generálnym predstaveným SVD

V utorok 3. júla 2012 členovia 17. Generálnej kapituly Spoločnosti Božieho Slova zvolili nového Generálneho predstaveného. Stal sa ním stal páter Heinz Kulűke, SVD. Nový Generálny predstavený sa narodil r. 1956 v Spelle, v Nemecku. Posledných 9 rokov bol provinciálom Južnej Filipínskej provincie SVD. Nová generálna administratíva nastúpi do svojho úradu 29. septembra 2012, na sviatok sv. Archanjelov, patrónov našej Spoločnosti. Napriek svojmu nabitému programu nám dal nový Generálny predstavený interview.
Interview s Novým Generálnym prestaveným SVD P. Heinzom Kulükem.
Q. 1: Stali ste sa novým Generálnym predstaveným Spoločnosti Božieho Slova. Ako vnímate dôveru, ktorú Vám dali členovia Generálnej kapituly?
Fr. Kulüke: Cítil som sa zahanbený veľkou dôverou, ktorú spolubratia do mňa vložili. Nebol som pripravený prijať túto úlohu; naopak, chcel som sa vrátiť do svojej práce v Cebu na Filipínach. Trvalo mi to dlhší čas – uvažoval som, modlil som sa – až som sa napokon rozhodol prijať túto úlohu, “ak to bude Božia vôľa”.
Q. 2: Aké budú vaše priority pre nastávajúce šesťročné obdobie, aké budú vaše konkrétne kroky?
Fr. Kulüke: V dôvere v Božiu pomoc a podporu mojich spolubratov, celej rodiny sv. Arnolda, našich priateľov, som ja i moji generálni radcovia prijali našu voľbu. Najskôr sa musíme zoznámiť s rôznorodými situáciami, v ktorých žijú naši spolubratia a so životom ľudí, ktorým slúžime v rozličných kútoch nášho sveta. Potom budeme môcť určiť priority v plnej miere. Myslím, že nám to zaberie aspoň tri roky, kým budeme schopní priority jasne definovať.
Avšak chudobní a osoby na okraji spoločnosti budú mať centrálne miesto v našich aktivitách a prioritách. Našou snahou bude maximálne využiť obrovskú sieť našich spolubrtov, ktorí pracujú takmer vo všetkých častiach sveta.
Berieme do úvahu veľké množštvo ľudí, ktorí hľadajú zmysel života, my kresťania máme jedinečnú ponuku: dať ľuďom možnosť stretnúť sa s Božím Slovom, v ktorom môžu nájsť zmysel života, ktorý hľadajú. Božie Slovo nám nielen pomáha hľadať a nachádzať hlbší zmysel života, ale tiež nás vyzýva k tomu, aby sme naše aktivity zamerali tak, aby sme mohli dosiahnúť tento zmysel, nasledujúc príklad dobrého Samaritána a i.,  presnejšie, aby sme konali pozitívne a efektívne, keď stretáme človeka v núdzi.
Q. 3: Misijný dom, v ktorom prebieha 17. Generálna kapitula navštívil Sv. Otec Benedikt XVI., ktorý volá po novej evanjelizácii. Ako vnímate túto snahu Sv. Otca?
Fr. Kulüke: Návšteva Sv. Otca bola naozaj vrcholným bodom našej 17. Generálnej kapituly. Pripomíname si 50-te výročie dekrétu II. Vat. Koncilu o misijnej činnosti Cirkvi “Ad Gentes”, čo dalo dodatočný význam tejto návšteve. Sv. Otec bol, ako viete, členom komisie, ktorá pripravovala dokument. Ide o súbeh pamätných výročí, ktoré kulminovali v návšteve Sv. Otca v Nemi.
Pre nás misionárov Spoločnosti Božieho Slova je dokument “Ad Gentes” veľmi dôležitý, nakoľko nás pobáda k našej misii a zároveň definuje, že úlohou každého kresťana je ohlasovať evanjelium. Myslím, že sme povolaní k tomu, aby sme hľadali nové a efektívnejšie cesty napĺňania našej misie v súčasnom svete, ktorý je plný rozdielností.
Q. 4: O pár mesiacov začne v Cirkvi Rok viery. Čo pripravujete pri tejto príležitosti vy Misionári Spoločnosti Božieho Slova v kontexte novej evanjelizácie?
Fr. Kulüke: Preskúmame možnosti využitia Roku viery, budeme reflektovať jeho využitie v rozličných kultúrach a krajinách. Naša odpoveď bude závisieť od situácie ľudí, v ktorých ľudia žijú svoje každodenné životy.
Q. 5: Aké sú podľa Vás najväčšie výzvy pre vašu Spoločnosť a čo Vás najviac teší na vašej Spoločnosti?
Fr. Kulüke: Najväčšou výzvou a úlohou, ktorá stojí pred nami je duchovná obnova. Musíme sa opäť pýtať: “Čo chce od nás Boh, aby sme robili?” Musíme byť blízko chudobných a odstrčených ľudí na okraji spoločnosti, aby sme lepšie pochopili ich potreby, najmä ich túžbu po dôstojnom živote v spoločnosti. A potom sa naša viera má premeniť v čin a konkrétne odpovedať na potreby chudobných v maximálnej miere, so všetkými prostriedkami, ktoré máme.
Našou najsilnejšou stránkou je naša medzinárodnosť a interkulturalita. Máme sieť viac ako 6000 dynamických spolubratov po celom svete. Naša úzka spolupráca s členmi rodiny Sv. Arnolda ( Služobnice Ducha Svätého, Služobnice Ducha Svätého ustavičnej adorácie) ako aj s pridruženými laickými združeniami, sú dodatočným prínosom pre naše misijné úsilie. Oceňujeme dôležitú úlohu našich laických partnerov a dobrodincov, ktorí zdieľajú zodpovednosť za chod našich provincií.
Q. 6: Ako vnímate slovenskú provinciu verbistov?
Fr. Kulüke: Slovenská provincia…? Musím sa dozvedieť viac o provincii a priznám sa, zatiaľ o nej veľa neviem. Avšak som si vedomý jedinečnej úlohy, ktorú zohrala Cirkev na Slovensku po páde železnej opony… Myslím, že slovenská provincia mala svoj významný podiel na obnove Cirkvi na Slovensku. Informácie o aktivitách provincie sa nachádzajú publikácii „SVD in the Year 2012“ (publikácia vydávaná raz za 6 rokov, obsahujúca správy o činnosti provincií, štatistiky a pod.).
Ďakujeme za rozhovor!
Rozhovor zaznamenal P. Ján Halama, SVD
[nggallery id=24]