Svätý Otec Benedikt XVI. navštívil verbistov v Nemi

Sv. Otec Benedikt XVI. navštívil v pondelok 9.7.2012 Generálnu kapitulu verbistov v Centre Ad Gentes v Nemi, neďaleko Ríma. V kostole sv. Jána Krstiteľa ho čakalo 150 členov Generálnej kapituly SVD, členovia komunity SVD v generálnom dome v Ríme, spolupracovníci a zamestnanci v obidvoch rehoľných domoch.
Sv. Otca privítal aktuálny Generálny predstavený SVD páter Antonio Pernia spolu s novozvoleným Generálnym prestaveným pátrom Heinzom Kulueke.
Po tichej adorácii páter Pernia privítal Sv. Otca a vyjadril vďačnosť celej Spoločnosti za vykonanú návštevu. V krátkosti predstavil Sv. Otcovi Spoločnosť Božieho Slova, ktorá má viac ako 6 tisíc členov na všetkých kontinentoch a ohlasuje evanjelium vo viac ako 70 krajinách sveta. V príhovore p. Pernia spomenul medzinárodnosť a interkultúrnosť členov Spoločnosti Božieho Slova ako jeden z dôležitých znakov charizmy SVD. Tiež pripomenul motto 17. Generálnej kapituly SVD, inšpirované knihou Zjavenia apoštola Jána: „videl som veľký zástup, ktorý nemohol nik spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy“ (Zjv 7, 9). Nadviazal tiež na začiatok II. Vatikánskeho koncilu, ktorý koinciduje so začiatkom jestvovania centra Ad Gentes v Nemi. Práve v tomto dome komisia II. Vatikánskeho koncilu pripravila pracovný dokument o misijnej činnosti Cirkvi pod názvom Ad Gentes, ktorý koncil v r. 1965 schválil. Terajší Sv. Otec Benedikt XVI., v tom čase ako mladý teológ, sa zúčastnil na druhom sedení pracovnej komisie, ktorá pripravovala budúci dokument Ad Gentes. Páter Pernia vyzdvihol, že po Jánovi XXIII. a Pavlovi VI. je Sv. Otec Benedikt XVI. tretím pápežom, ktorý navštívil komunitu verbistov v Nemi.
Sv. Otec vo svojom príhovore nadviazal na spomienku na II. Vatikánsky koncil a spontánne sa v taliančine podelil o svoje zážitky z čias prípravy dokumentu Ad Gentes, na stretnutie veľkých teológov akými bol Y. Congar, debatu o misijných koncepciách a pod . Pripomenul, že dokument Ad Gentes vníma v úzkej spätosti z konštitúciou koncilu o Cirkvi Lumen Gentium. Spoločnosti Božieho Slova zaprial, aby s radosťou ohlasovali Božie Slovo vo všetkých kultúrach a národoch. (Príhovor Sv. Otca)
Na záver Sv. Otec požehnal všetkých prítomných. Páter Heinz Kulueke, nový Generálny predstavený, v záverečnom príhovore v nemčine poďakoval Sv. Otcovi za túto významnú návštevu a poukázal na veľkú zmenu v Cirkvi, ktorú možno vidieť aj na tvárach prítomných účastníkov kapituly, ktorí reprezentujú všetky kontinenty sveta.
Sv. Otec prijal na záver dva dary od účastníkov kapituly: drevennú madonnu z Bali a aktovku s dokumentmi 17. Generálnej kapituly SVD. Vedúca kuchyne v Misijnom dome verbistov v Nemi napokon priniesla svoj dar – domáce koláčiky. Vybraní 30-ti zástupcovia spomedzi kapitulárov mohli osobne pozdraviť Sv. Otca Benedikta XVI. a prejaviť mu svoju úctu, medzi nimi aj zástupca zo Slovenska p. Ján Halama, SVD. Sv. Otec potom odcestoval za spevu Christus vincit do svojho letného sídla v Castel Gandolfo.