Provinciálna kapitula verbistov

V nedeľu 12. februára 2012 sa zhromaždia v Nitre na Kalvárii spolubratia Spoločnosti Božieho Slova na IX. provinciálnej kapitule od jej založenia v r. 1927. 11 členov kapituly sú spolubratia z úradu (provinciál, provinciálni radcovia, rektori, prefekt a i.) a 11 sú volení delegáti. Okrem nich sa zúčastňuje na kapitule aj zástupca seminaristov. Títo zastupujú provinciu a reprezentujú tak celé spoločenstvo. Kapitula sa tak stáva opravdivým znakom jednoty v láske. Spolubratia budú na kapitule, ktorá sa koná od 12. do 16. februára 2012 uvažovať o ďalšom rozvoji Spoločnosti, o jej úlohách, z pomedzi ktorých ohlasovanie evanjelia ostáva prioritou. Kapitula taktiež uvádza do života nové závery a odporúčania alebo ruší staré. Terajšia kapitula predchádza Generálnu kapitulu, ktorá sa bude konať v júni a júli tohto roku a jej súčasťou bude aj voľba nového generálneho predstaveného a jeho rady. Na provinciálnej kapitule budú spolubratia definovať úlohy na nasledujúce obdobie 3 rokov a tiež znovu definovať misiu slovenskej provincie SVD.