Jesenné plenárne zasadnutie KVPŽR

Jesenné plenárne zasadanie členiek KVPŽR sa konalo v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, v dňoch 9. – 10. 11. 2011.

Prvý deň stretnutia bol venovaný duchovnej téme – „Zranená, a predsa šťastná…“, ktorou prítomné členky sprevádzal páter Jozef Hegglin z rehoľnej spoločnosti Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho z Nitry – Lukovho Dvora.

Druhý deň sa konalo riadne plenárne zasadanie so svojím vymedzeným pracovným programom. Predsedníčka KVPŽR – sr. Justína Kostúrová, OP – ktorá zasadanie otvorila a viedla, privítala na úvod novozvolené a novoprijaté členky. V pracovnej časti sa sestry zaoberali všetkými oblasťami života ženských reholí. Oboznámili sa s priebehom začatého ročníka internoviciátu, zhodnotili pôsobenie ženských reholí v iných cirkevných organizáciách, najmä čo sa týka ekonomických dopadov a aktuálnych problémov.
Na plenárnom zasadnutí nechýbali ani vzácni hostia. Pozvanie prijal apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana, ktorý vo svojom príhovore vyzval sestry a prostredníctvom nich celé kongregácie, ktoré vedú, aby sa aktívne podieľali na príprave Roka viery. Tento bude Svätým Otcom Benediktom XVI. vyhlásený v októbri 2012. Apoštolský nuncius celebroval pre prítomné členky v seminárnej kaplnke svätú omšu, na ktorej homíliu predniesol ďalší vzácny hosť – vladyka Mons. Milan Chautur, CSsR –  v rámci KBS zodpovedný za otázky týkajúce sa reholí. Vladyka Milan Chautur, ako aj ďalší hosť – nový predseda KVRP P. Ján Halama, SVD – boli účastní aj na niektorých častiach pracovného rokovania pléna.
Sestry svojimi príspevkami a pozvaní hostia podali správy o zaujímavých podujatiach, v ktorých nechýba zaangažovanosť ženských reholí – ide najmä o tieto oblasti:

 • pôsobenie rehoľných sestier v oblasti zdravotníctva, sociálnych vecí, školstva a výchovy a v ostatných oblastiach pôsobenia, najmä z pohľadu otázok začatého dialógu o financovaní cirkví na Slovensku
 • spolupráca medzi jednotlivými ženskými rehoľami vo formácii a prípravy mladých žien na zasvätený život v rámci projektu Internoviciát
 • účasť rehoľných sestier v boji proti obchodovaniu s ľuďmi
 • účasť sestier na príprave koncepcie práve zriaďovaného terapeutického centra
 • riešenie otázky duchovných cvičení a organizovania formačných dní pre predstavené
 • problémy rehoľných zriaďovateľov cirkevných škôl z ohľadom na aktuálne zmeny v zákonoch
 • vzájomná komunikácia a využitie vlastnej webovej stránky
 • výroba dokumentárneho filmu o prenasledovaní rehoľných sestier počas rokov totality s poukázaním na význam rehoľného života dnes
 • digitalizovanie spisov odsúdených a prenasledovaných rehoľných sestier a rehoľníkov bratov a kňazov z čias totalitného režimu
 • účasť KVPŽR v európskych a svetových organizáciách a ich podujatiach
 • vzájomná výmena skúseností a rád v rôznych oblastiach činnosti a vedenia ženských reholí
[nggallery id=16]