Redemptoristi slávia deväťdesiat rokov od ich príchodu na Slovensko

Redemptoristi slávia deväťdesiat rokov od ich príchodu na Slovensko, ako aj založenie svojho prvého domu v Stropkove. TK KBS prináša pri tejto príležitosti údaje o vzniku ich kongregácie a jej pôsobení na Slovensku. Informácie poskytol o. Metod Lukačik, CSsR.
Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa (ľudovo nazývanú redemptoristi) založil sv. Alfonz Liguori v roku 1732 v južnom Taliansku. Jej cieľom je nasledovať príklad nášho Spasiteľa Ježiša Krista hlásaním Božieho slova chudobným ako on sám o sebe povedal: „Pomazal ma, aby som hlásal evanjelium chudobným“. S tou apoštolskou službou evanjelizácie sa rehoľa rozšírila do celého sveta. Dnes približne 5500 redemptoristov pôsobí vo viac ako 75 krajinách sveta.
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa je podľa cirkevného práva viacobradová. Na Slovensku existuje jedna viceprovincia redemptoristov východného obradu so sídlom v Michalovciach, druhá samostatná jednotka je Bratislavská viceprovincia, kde sú zhromaždení rímskokatolícki redemptoristi. Dnes pôsobí na Slovensku vyše 80 redemptoristov obidvoch obradov. Spolu majú 9 rehoľných domov. Michalovská viceprovincia má ešte jednu špecifickú zahraničnú misiu na Ukrajine v Zakarpatskej oblasti (Korolevo a Užhorod).
Hoci redemptoristi z Čiech robili prvé ľudové misie na Slovensku už koncom 19. storočia, predsa len sa im nepodarilo založiť si tu vlastný kláštor. Až v jeseni 1921 prišli prví redemptoristi do Stropkova, kde založili svoju prvú komunitu na Slovensku. Prišli na pozvanie vtedajšieho košického biskup Dr. Augustína Fischera-Colbrie. Košický biskup mal však prezieravú podmienku, aby rehoľnú komunitu tvorili aj otcovia východného obradu, ktorí mali pôsobiť medzi gréckokatolíkmi na východnom Slovensku. Vtedy bol totiž prázdny prešovský biskupský stolec. Gréckokatolícky vladyka ThDr. Štefan Novák odišiel do Maďarska a eparchiu viedol len generálny vikár ThDr. Mikuláš Russnák. V prešovskej eparchii bola ťažká situácia, v tom čase tu nepôsobila žiadna rehoľa. Redemptoristi po oprave vojnou poškodeného starého františkánskeho kláštora začali apoštolsky pôsobiť: robili sväté misie, duchovné cvičenia, duchovné obnovy. Postupne povstávali aj ďalšie kláštory (Podolínec 1922, Kostolná pri Trenčíne 1923, Michalovce 1931). V tom čase zatiaľ jedinými gréckokatolíkmi v Pražskej provincii redemptoristov boli o. Metod Trčka a o. Stanislav Nekula, ktorí už dva roky pôsobili medzi gréckokatolíkmi na Ukrajine. Oni prišli takisto v roku 1921 do Stropkova tvoriť novú komunitu a budovať prvý kláštor redemptoristov. Ich môžeme nazvať zakladateľmi Michalovskej viceprovincie.
Deväťdesiate výročie si redemptoristi pripomenú počas najbližšieho víkendu. V sobotu 29. októbra bude o 18.00 h v Stropkove v starom kláštornom kostole Najsvätejšej Trojice sláviť svätú omšu košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober. Po svätej omši bude slávnostný sprievod do chrámu sv. Cyrila a Metoda, kde sa ešte pomodlí moleben k bl. Dominikovi Metodovi Trčkovi s uctením si jeho relikvií. V nedeľu 30. októbra bude pokračovať slávnosť v chráme sv. Cyrila a Metoda. O 7.30 h bude prvá sv. liturgia a o 9.15 h bude pásmo mladých venované bl. hieromučeníkovi Metodovi. O 10.00 h bude slávnostná archijerejská svätá liturgia, ktorú bude sláviť preosvietený vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita. Poobede o 15.00 h bude ešte prehliadka speváckych zborov tzv. Stropkovský Metodov memoriál, ktorý už existuje desať rokov.