5. 11. 2011 by sa bol dožil 100 rokov o. Ján-Ivan Mastiliak

 V roku 1749 pápež Benedikt XIV. kánonicky potvrdil dielo kňaza Alfonza Márie de Liguori z Neapola pod názvom Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa. Tento muž, pôvodne vysokovzdelaný právnik zo šľachtickej rodiny, v roku 1732 zhromaždil okolo seba niekoľkých mužov a vytvoril misijné spoločenstvo pre evanjelizáciu a katechizáciu okrajových vidieckych vrstiev obyvateľstva. Rehoľa si niekoľko desaťročí zachovávala len čisto regionálny charakter a jej prvoradou snahou bolo dosiahnu tak cirkevne, ako aj štátne oficiálne schválenie. Až v roku 1820 sa jej, vďaka neúnavnej aktivite Klementa Márie Hofbauera, rodáka z Tasovíc pri Znojme, podarilo dosiahnuť schválenie v Rakúsku.

Do Kongregácie vstupovali českí kandidáti a ich počet sa tak rozšíril, že v roku 1901 si mohli založiť vlastnú Pražskú provinciu a mohli prichádzať do Uhorska konať misie.

Prvé misie v Uhorsku sa konali v Hornom Vadičove v Nitrianskej diecéze a trvali od 4. do 15. októbra 1874. Napriek viacerým misiám českých pátrov v tejto diecéze, nemohli sa redemptoristi usadiť v Uhorsku.

Prvý kláštor na Slovensku vznikol po vytvorení Československej republiky v roku 1921 v Stropkove. V mestečku bol kláštor františkánov, založený v roku 1675. V marci 1914 ho františkáni opustili. Kláštor prešiel pod správu košického biskupa. Tento opustený kláštor spolu s kostolom, záhradou a sadom ponúkol košický biskup Dr. Augustín Fischer-Colbrie v prvej polovici roku 1921 pražskému provinciálovi redemptoristov P. Františkovi Mezírkovi. P. provinciál prijal ponuku a po vybavení jeho schválenia v Ríme ho kánonicky zriadil 12. septembra 1921.

Prvým rektorom kláštora v Stropkove bol menovaný Slovák P. Karol Stašík. Prišiel do Stropkova z Červenky v polovici októbra roku 1921. Po nutných opravách, počas ktorých býval P. Stašík v Stropkove na fare, prví členovia prišli pred Vianocami rok 1921. Boli to: O.Dominik Metod Trčka, dnes už blahoslavený, P.Ján Pluhář, P. Eduard Sousedík a fráter Karol Javořík.

19. januára 1922 posilnila stropkovskú komunitu ďalšia skupina členov: O.Stanislav Nekula, P.František Lesák a P.František Kolavík. Do Stropkova prišli z Bardejova na saniach a prekonali cestu 49 km v januárovej zime. Nutné opravy v kostole a v kláštore sa konali do októbra a novembra 1922. V auguste 1922 prišiel do komunity P.Jozef Lávička po skončení štúdií v Obořišti.

V kláštore bývali a v kostole slúžili spolubratia obidvoch obradov rímsko- a grécko –katolíckeho. Misie sa konali po farnostiach obidvoch obradov. Bola to požehnaná práca na východe Slovenska.

V dňoch 29. a 30. októbra 2011 bude ďakovná slávnosť za týchto 90 rokov od príchodu redemptoristov do Stropkova a na počesť 10. výročia beatifikácie redemptoristu Metoda Dominika Trčku, jedného z prvých členov stropkovskej komunity s týmto programom:

29.októbra: 18.00 hod svätá omša, ktorú celebruje Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metroplita Košickej arcidiecézy.

Po bohoslužbe bude nasledovať sprievod do chrámu svätých Cyrila a Metoda v Stropkove, modlitba molebenu k blahoslavenému Metodovi Dominikovi Trčkovi a uctievanie jeho relikvií.

30.októbra 2011: 9.15. hod – Pásmo mladých o blahoslavenom Metodovi.

10.00 hod – Archijerejská svätá liturgia, ktorú bude slúžiť Mons. Ján Babjak, arcibiskup, metropolita Prešovskej gréckokatolíckej eparchie.

15.00 hod –Metodov memoriál /prehliadka zborov/.

Prvým redemptoristom zo Slovenska, ktorý už študoval v Obořišti, českom študentáte, bol O.Ján Mastiliak, ktorý mal básnické meno Ivan.

Narodil sa 5. novembra 1911 v Nižnom Hrabovci okres Vranov Nad Topľou. Vysvätený za kňaza bol 12. augusta 1934. Svätil ho v Užhorode biskup Alexander Stojka. Od roku 1937 žil v Ríme, kde študoval na Východnom inštitúte a Gregoriánskej univerzite.  Na Slovensko sa vrátil v apríli 1944 a pôsobil v Podolínci. 5.1. 1945 sa stal igumenom kláštora v Michalovciach. Od 10.9 1945 už ako známy unionista, bol profesorom v Obořišti.

14.3.1950 ho zatkla ŠTB. Vo vyšetrovacej väzbe boli proti nemu použité nezákonné metódy. Štátny súd v Prahe ho po vykonštruovanom procese 5.4.1950 nespravodlivo odsúdil na doživotný trest. Bol väznený na Mírove, vo Valdiciach a v Leopoldove. Po amnestii bol 9.5.1965 prepustený.

Žil v Prešove a stále bol pod kontrolou ŠTB. V rokoch 1968-1981 bol protoigumenom Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Zaslúžil sa aj o obnovu Greéckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Tajne u neho vyštudovalo viac ako 30 rehoľných a eparchiálnych kňazov. Prispieval do časopisov a kalendára. Preložil viac ako 100 diel z rôznych svetových jazykov, ktoré sa šírili ako samizdaty. Bol aj formátorom a spovedníkom rehoľných sestier a laikov.

Zomrel 18.9.1989 v Prešove. Pochovaný je v Michalovciach.

Obec Nižný Hrabovec, Redemptoristi Michalovskej viceprovincie a Gréckokatolícka cirkev – farnosť Poša organizujú oslavy 100. výročia narodenia O. Ján Ivana Mastiliaka.

Slávnosť v Nižnom Hrabovci začne v sobotu 29. októbra 2011 o 8,45 hod archijerejskou svätou liturgiou, pokračovať bude o 10,45 hod odhalením a posvätením pamätníka v centre obce, o 11.00 hod odborným seminárom a príležitostnou výstavou. Celé podujatie sa ukončí obedom o 13.00 hod.

Po vzniku Slovenského štátu a Protektorátu v Česku juvenisti zo Slovenska už nemohli  študovať v juvenáte v Libějoviciach. Vznikla Bratislavská viceprovincia redemptoristov 29.mája 1940. Vedenie viceprovincie sa snažilo založiť juvenát na Slovensku. Juvenát začal v Bratislave 1. septembra 1940, keď do Bratislavy prišli dvaja juvenisti Ján Janok a Alojz Gašpar. Po prechodnom jednom roku bol oficiálne zriadený juvenát v Podolínci v bývalom kláštore piaristov, ktorý Bratislavská viceprovincia odkúpila od piaristov. Tam v roku 1941 začal juvenát so štyrmi juvenistami, ktorí dochádzali vlakom do gymnázia v Kežmarku. Boli to: Ján Janok, Alojz Gašpar, Július Ciffra a Ignác Pančík.

Je tomu sedemdesiat rokov a z tejto príležitosti P. Ján Janok a spolupracovníci vydali knihu Dejiny juvenátu Bratislavskej viceprovincie redemptoristov. Prezentácia knihy bola 12.septembra 2011 v Quo vadis v Bratislave. Je možné si ju zakúpiť v kostole redemptoristov na Puškinovej ulici a v predajni Lúč na Križkovej ulici.