Požiadavka na novelizáciu zákona

KVRP, vychádzajúc z pracovného stretnutia zriaďovateľov cirkevných škôl zriadených mužskými rehoľami, adresovala ministrovi školstva požiadavku, aby bol pri prebiehajúcej zmene školskej legislatívy novelizovaný Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (ďalej „KVRP“), vychádzajúc z pracovného stretnutia zriaďovateľov cirkevných škôl zriadených mužskými rehoľami, ktoré sa uskutočnilo 27. novembra v Bratislave, adresovala ministrovi školstva SR Jánovi Mikolajovi požiadavku, aby bol pri prebiehajúcej zmene školskej legislatívy, resp. čo najskôr, novelizovaný Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov nasledovne:

  1. V §39a ods. 1 a ods. 2 vypustiť slová „na roky 2007 až 2009“.
  2. V §39a ods. 1 text „90%“ nahradiť textom „100%“.
  3. V §39a ods. 2 v oboch prípadoch výskytu textu „90%“ tento nahradiť textom „100%“.
  4. Vyňať takto upravené odseky 1 a 2 §39a z prechodných ustanovení a príslušne prečíslovať §39a ods. 3 (napr. na §39b ods. 1 s prefixom Prechodné ustanovenia …).

Argumentácia KVRP sa opiera o text „Zásadné pripomienky…“, ktorý bol ministrovi školstva SR osobne odovzdaný pri rokovaní o. biskupov Mons. Tondru a Mons. Baláža a tajomníkov Komisie pre katechizáciu a školstvo KBS a subkomisie pre cirkevné a ostatné školy dňa 24. novembra t. r.
V zásade ide o ústavné právo rovnosti občanov pred zákonom, ktoré je podporené medzinárodnými záväzkami SR nadradenými nad naše zákony, o. i. aj Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní.
V prípade, že k takejto úprave legislatívy nepríde, bude od septembra 2009 reálne ohrozená existencia cirkevných MŠ, JŠ, ZUŠ a školských zariadení. Občania tohto štátu by tak prakticky prišli o možnosť ústavne zaručeného práva voľby výchovného prostredia pre ich deti v súlade s ich kresťanským presvedčením. Nezanedbateľnou je aj skutočnosť, že by prišlo k redukcii siete škôl a školských zariadení a sťaženiu ich dostupnosti občanom a ich deťom.