Zasvätený život a sekularizácia na Slovensku

11. októbra 2008 sa v Žiline v priestoroch Rehole saleziánov a SOU sv. Jozefa Robotníka uskutočnilo sympózium Zasvätený život a sekularizácia na Slovensku.
Zasvätený život a sekularizácia boli témou druhého ročníka sympózia o zasvätenom živote, ktoré zorganizovali obe konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Sympózium sa konalo 11. októbra 2008 v priestoroch rehole saleziánov  v Žiline a zúčastnilo sa ho spolu 98 vyšších predstavených a delegátov mužských a ženských rehoľných inštitútov a taktiež zástupcov sekulárnych inštitútov pôsobiacich na Slovensku.
Téma tohtoročného sympózia je nepochybne veľmi aktuálna: Existenčne sa dotýka každej zasvätenej osoby a má nespochybniteľný význam aj v kontexte realizácie Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku pre roky 2007 – 2013.
II. vatikánsky koncil upozorňuje, že sekularizácia je vo svojej podstate pozitívnym procesom, ktorý priznáva svetu kultúry a vedy autonómiu, ktorá im právom náleží, no pritom nepretína transcendentný rozmer každého ľudského života. Sekularizácia však často ústi do sekularizmu s jeho snahou vybudovať oklieštený a sploštený svet, ktorý by bol uzavretý sám do seba bez otvorenosti pre Boha a všetky transcendentné rozmery života. Spôsob bytia zasvätených osôb je existenčným popretím tejto snahy! Zasvätení muži a ženy veriac, že každodenný život má svoju reálnu teologickú dimenziu, usilujú aj na Slovensku o uskutočňovanie stále nových foriem prítomnosti tak, aby boli trvale veí evanjeliovému príkazu byť „kvasom“.
Na sympóziu odzneli prednášky, v ktorých sa sekularizácia zasväteného života nielen konštatovala, ale hľadali sa aj východiská a kladné aspekty tohto javu. Salezián Štefan Turanský špecifikoval pojem sekularizácie a predstavil ho aj ako pozitívnu výzvu. Jezuita Jozef Šuppa obhajoval myšlienku, že rehoľný život môže byť trvalou nádejou pre dnešný svet pokiaľ si uchová svoju vlastnú identitu a veosť Ježišovi a jeho evanjeliu. Františkánka Helena Torkošová načrtla situáciu slovenskej mládeže a metódy práce s ňou v dnešnom sekularizovanom svete. Popoludní účastníci pracovali v tematicky rozdelených skupinkách a zdieľali sa so svojimi závermi v pléne.
Účastníci záverom konštatovali užitočnosť takýchto stretnutí a deklarovali radostnú vôľu stretnúť sa opäť o dva roky v ešte širšom zastúpení.
[nggallery id=3]