Plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku

V dňoch 6. – 7. apríla 2017 sa v priestoroch Biskupského úradu Rožňavskej diecézy konalo jarné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR).
Takmer 40 účastníčok sa v rámci formačného bloku nechalo sprevádzať biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom témou Roka Fatimy. Prítomné vyššie predstavené si tak oživili podstatu fatimského posolstva a nechali sa inšpirovať jeho výzvami tak podstatnými pre súčasný svet: vernosť modlitbe, úcta k Panne Márii, obety na úmysel obrátenia hriešnikov a duch pokánia. Diecézny biskup zároveň predstavil rožňavskú diecézu. Svoj príspevok obohatil aj sprevádzaním prítomných sestier priestormi biskupskej kúrie, kde sa  okrem iného nachádza aj pamätná izba, v ktorej si odpočinul pápež sv. Ján Pavol II. počas návštevy Slovenska v roku 2002. Poukázal tiež na prítomnosť zasvätených v rožňavskej diecéze – osobne sa predstavili sestry z Rodiny Panny Márie, ktoré majú na území diecézy svoj hlavný dom a to v Starej Haliči. Sestry pôsobia ako zasvätené osoby v združení, ktoré má laickú formou inštitúcie pápežského práva. Ich príspevok obohatil prítomné členky KVPŽR o fakty zo života nových foriem zasväteného života, pre ktoré sa Cirkev neustále otvára a vníma ich ako dary Ducha Svätého nielen pre samotný zasvätený život. V závere formačného bloku Mons. Stanislav Stolárik v krátkosti oboznámil sestry aj so zverenou službou v rámci KBS ako predseda liturgickej komisie.
Pracovnú časť plenárneho zasadnutia otvorila predsedníčka KVPŽR sr. Jana Kurkinová, FMA.               V úvode prečítala pozdravný list apoštolského nuncia Mons. Maria Giordanu a privítala nové členky KVPŽR, ktorými sú predstavené vo Viceprovincii sv. Cyrila a Metoda Rádu sestier sv. Bazila Veľkého v Sečovciach sr. Naukracia Anna Zavacká a v Kláštore sestier bosých karmelitánok v Detve sr. Benedikta Mária od Eucharistie – Eva Vendelínová. 
 V jednotlivých bodoch programu odznelo zhodnotenie činnosti KVPŽR, ako aj riešenie konkrétnych problémov v rôznych oblastiach spolupráce ženských rehoľných inštitútov. Pozitívne bol zhodnotený spoločný medzirehoľný projekt vo fáze počiatočnej formácie tzv. Internoviciát, ktorého najbližší ročník bude zahájený v školskom roku 2017/2018 a opäť obohatený aj o účasť sestier z rehoľných inštitútov z Českej republiky. V oblasti formácie sa realizuje tiež projekt Intejuniorátu pre sestry s dočasnými sľubmi, ako aj ponuka formačných seminárov pre permanentnú formáciu členiek reholí a sestier v službe autority. Na formáciu a duchovné doprevádzanie sestry pamätajú aj v zariadeniach v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti (rôznych typoch materských, základných, stredných a odborných škôl, sociálnych a iných zariadení) a pripravujú formáciu pre manažment a personál týchto škôl a zariadení.
Prítomné členky sa zaoberali aj oblasťami širšej spolupráce, otázkami z oblasti legislatívy, ktorá sa dotýka činnosti ženských reholí a to v školstve, v poskytovaní sociálnych služieb, v ekonomicko-právnych otázkach, ako aj oblasťou pôsobenia zasvätených v médiách, či v mediálnom vzdelávaní členov reholí. Bola spomenutá aj príprava na biskupskú synodu 2018, ktorá bude venovaná mládeži a jej sprievodné podujatia, ktoré sa pripravujú na Slovensku. Veríme, že rehoľné sestry nebudú chýbať ani na slávnostnom blahorečení dona Titusa Zemana, SDB – o jeho procese, o osobe blahoslaveného a o príprave slávnosti prišiel sestrám porozprávať provinciál saleziánov don Jozef Ižold, SDB.
Na celom priebehu plenárneho zasadnutia bol prítomný aj predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených (KVRP) P. Václav Hypius, CSsR, ktorý podal informácie zo života a činnosti zverenej konferencie. V rámci programu sa uskutočnila tiež analýza viac ako desaťročnej intenzívnej spolupráce s mužskými rehoľami a bola podporená myšlienka jednotnej línie, ktorá by zefektívnila fungovanie rehoľných konferencií a vzájomne obohatila zúčastnených ešte hlbšou spoluprácou na rôznych poliach apoštolského a pastoračného pôsobenia reholí na Slovensku.
Vyššie predstavené si vypočuli aj niekoľko správ zástupkýň pôsobiacich v komisiách pri Konferencii biskupov Slovenska. Pozitívne tiež bola prijatá informácia o novozriadenej a oficiálne schválenej Konferencii sekulárnych inštitútov na Slovensku (KSIS) a  podporená ďalšia forma spolupráce medzi KVPŽR a KSIS.
Všetky tieto formy pôsobenia mohli sestry prehodnotiť aj spolu s prítomným predsedom Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri Konferencii biskupov Slovenska vladykom Milanom Chauturom, CSsR, ktorý sa zúčastnil  na programe druhého dňa zasadnutia. Vo svojom príhovore vyzval sestry k neutíchajúcej modlitbe a postoju stíšenia, ktoré je tak potrebné v dnešnej dobe poznačenej výkonom a orientovaním sa na činnosť. Zdôraznil, že Cirkev vždy riešila a rieši každý problém a ťažkosť modlitbou, a pripomenul sestrám, aby samé boli ako rehoľné osoby protagonistkami postoja a schopnosti stíšiť sa a viedli k tomu aj iných.
 

Sr. Marta Chraščová, CSSsS – sekretariát KVPŽR

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“58″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“100″ thumbnail_height=“75″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“20″ number_of_columns=“0″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show as slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]