Jarné plenárne zasadnutie KVPŽR

V dňoch 22. – 23. apríla 2013 sa v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch konalo jarné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku.

Toto zhromaždenie bolo ako obvykle rozdelené na formačnú a pracovnú časť. Na ďalšie vlastné duchovné vzdelávanie i podnety a inšpirácie do duchovného života svojich inštitútov si sestry zvolili tému: Nová evanjelizácia a naše poslanie v dnešnej dobe. Hlavnou hosťkou a prednášateľkou formačného dňa, ktorým sa plenárne zasadnutie začalo, bola sr. Lujza Cjupa z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Sr. Lujza pochádza z Brazílie, má však ukrajinské korene. Už viac ako 20 rokov pôsobí na Ukrajine. V súčasnosti je riaditeľkou Katecheticko-pedagogického inštitútu Ukrajinskej katolíckej univerzity v Ľvove. V posledných rokoch sa sr. Lujza podieľala na vydaní nového  gréckokatolíckeho katechizmu na Ukrajine. Aj z tohto dôvodu bola pozvaná ako priama účastníčka na 13. biskupskú synodu o novej evanjelizácii, ktorá sa konala v októbri 2012 v Ríme.
So sestrami, ktoré reprezentujú slovenské rehoľné inštitúty, sa sr. Lujza podelila so skúsenosťou nadobudnutou počas synody. Podala im zaujímavé informácie o príprave a priebehu synody a podelila sa so zážitkami, ktoré nadobudla ako prizvaná expertka počas celého priebehu synody. Sestry sa pod jej vedením zaoberali synodálnym dokumentom „Posolstvo Božiemu ľudu“, ktorý spoločne reflektovali aj počas práce v menších skupinách a porovnávali jeho výzvy v kontexte vlastného poslania v dnešnej dobe v prostredí Cirkvi na Slovensku, kde prostredníctvom rehoľných komunít i vlastných diel pôsobia. Práca s touto témou a pod jej vedením bola pre účastníčky plenárneho zasadnutia veľmi podnetná a inšpirujúca. Zaujímavé a oslovujúce myšlienky iste rezonovali sestrám aj počas svätej omše v Kostole povýšenia sv. Kríža, na ktorej sa zúčastnili spoločne s farským spoločenstvom z Čičmian a ktorú slúžil domáci pán dekan Mgr. Ján Smolka.
V nadväznosti na výzvy novej evanjelizácie hneď v prvý deň plenárneho zasadnutia sa prítomné sestry začali zaoberať prvou časťou pracovného zasadnutia, ktorým je naša účasť na organizovaní a priebehu podujatia R13 pripravovaného na júl 2013 ako súbežnej akcie so Svetovými dňami mládeže v Rio de Janeiro. Podnetné informácie im poskytol člen koordinačného tímu R13 Pavol Danko. Do „rehoľnej“ časti tohto podujatia s názvom „Expo povolaní“ sa pripravuje zúčastniť 26 ženských reholí, 17 mužských reholí a 6 hnutí.
Neformálny večer prvého dňa zasadnutia členiek KVPŽR bol obohatený o informácie súvisiace s práve dokončovaným dokumentárnym filmom „Súď ma a skúšaj“, ktorého hlavným producentom je KVPŽR v spolupráci s profesionálnou filmárskou obcou a ktorý bude mať oficiálnu premiéru 25. 4. 2013. Film režírovala sr. Iva Kúšiková, SSpS. Dokument rozoberá tému svedectiev sestier prenasledovaných v dobe totalitného komunistického režimu a ovocia ich utrpenia pre dnešnú dobu.
Téma totalitnej doby a zachovania faktov o reholiach z tejto doby bola v pracovnej časti plenárneho zasadnutia počas nasledujúceho dňa ďalej rozvíjaná podaním informácií o práve prebiehajúcom spoločnom projekte KVPŽR a KVRP „Digitalizácia archívnych spisov prenasledovaných a odsúdených rehoľných osôb z rokov 1949 – 1989“. O ďalších etapách realizácie projektu oboznámila prítomné členky zodpovedná za projekt – historička sr. Zdenka Špaková, CJ. V tejto oblasti boli slovenské ženské rehole požiadané o spoluprácu aj pri otváraní a ďalšom rozvíjaní „Múzea izolace – internace – integrace“ v Bílej Vode (malá obec na severnej Morave, kam bolo počas totality sústredených najviac sestier zo Slovenska a Čiech). Predstavené ženských reholí privítali medzi sebou zodpovedných  a nadšencov za toto múzeum: starostu obce Bíla Voda – pána Miroslava Kociána a českého dokumentaristu a režiséra – pána Mareka Dušáka. K téme totality sa ešte raz vrátili na konci svojho zasadnutia, kedy ich navštívil HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. a predstavil im kolektívnu monografiu o Božom služobníkovi biskupovi Vojtaššákovi.
Program plenárneho zasadnutia bol bohatý na témy i prítomných hostí. Predseda Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri KBS, vladyka Mons. Milan Chautur, CSsR, povzbudil prítomné predstavené vo svojom príhovore k odvahe vydávať autentické svedectvo zasvätených a k zodpovednosti prevziať a rozvíjať poslanie duchovného materstva, ktoré zasväteným ženám stále zostáva ako dar a úloha. V diskusii vysvetlil zámery a poslanie noriem KBS ohľadom katolíckych médií a vystupovania klerikov a zasvätených osôb a predkladania katolíckej náuky prostredníctvom prostriedkov spoločenskej komunikácie. Predstavil tiež pripravované dôležité podujatie „Pochod za život“, ktoré sa uskutoční v septembri 2013 v Košiciach a na ktorom sa očakáva hojná účasť veriacich i zasvätených. Mons. Chautur sa sestrám prihovoril aj v homílii počas svätej omše v kaplnke Domu sv. Bystríka v Čičmanoch.
Všetky preberané témy vhodne rozvíjali hlavný zámer plenárneho zasadnutia – zaoberať sa novou evanjelizáciou. Táto téma rezonovala aj v príhovore apoštolského nuncia Mons. Maria Giordanu, ktorý prijal pozvanie na plenárne zasadnutie KVPŽR. K téme novej evanjelizácie zdôraznil prítomným sestrám potrebu rozlišovať medzi vonkajším aspektom novej evanjelizácie, ktorý spočíva vo výbere vonkajších prostriedkov, spôsobov a foriem ohlasovania, od obsahu novej evanjelizácie, ktorý je vždy tvorený Božím Slovom – nemennou tradíciou Cirkvi. Nová evanjelizácia je nová, čo do foriem, jej obsah však vždy zostáva ako strážené bohatstvo Cirkvi, ktoré treba ohlasovať a deliť sa s ním. Počas príhovoru i svätej omše vyzval prostredníctvom svojich zástupkýň všetky rehoľné komunity na Slovensku k intenzívnym modlitbám za nového pápeža Františka, najmä teraz na začiatku jeho pontifikátu.
V pracovnej časti plenárneho zasadnutia nechýbalo predstavenie nových tímov jednotlivých odborných komisií KVPŽR, ktorých zloženie bolo, po voľbách predsedníctva KVPŽR konaných v novembri 2012, obnovené. Prítomné členky dostali množstvo informácií o podujatiach, ktoré sa už uskutočnili, i tých, ktoré sú vo fáze príprav, a to v oblasti teologicko-spirituálnej, cirkevno-sociálnej, ekonomicko-právnej, ako aj oblasti pre výchovu a školy.
Zhodnotenie doterajšej i plánovanie nasledujúcej spolupráce s KVRP v konkrétnych projektoch a podujatiach sa uskutočnilo za účasti predsedu KVRP – brata Jeremiáša Kvaku, OFM. Ďalší spoločný projekt na skvalitňovanie vydávania časopisu „Zasvätený život“ a jeho rozšírenie v podobe samostatného elektronického portálu predstavila členka redakčnej rady sr. Monika Skálová, FMA.
Nasledujúce plenárne zasadnutie na jeseň 2013 sa uskutoční spoločne s plenárnym zasadnutím Konferencie vyšších rehoľných predstavených (zástupcovia mužských reholí na Slovensku).

sr. Marta Chraščová, sekretárka KVPŽR

[nggallery id=36]