Svätý Otec vyzval k hľadaniu Boha a ponúkaniu evanjelia

Pravidelné, už 76. zasadanie Únie generálnych predstavených (UGP) sa konalo v hlavnom dome saleziánov v Ríme 24. až 26. novembra.

Druhý deň prác vyvrcholil témou „Zasvätený život v Európe: úsilie o evanjeliovú prorockosť“. Tému predniesol generálny minister františkánov Frà Josè Rodriguez Carballo. „Ak v zime, ako hovorí svätý Augustín, žijú najmä korene, tak aktuálny čas zasväteného života v Európe nie je neplodný ani mŕtvy, ale je to čas sústredenia sa na to, čo je podstatné.“
Ponúkol aj niekoľko bodov, ktoré majú usmerniť úsilie o prorockú dimenziu zasväteného života v Európe: znovu doceniť rolu starých, pamätajúc, že oni boli protagonistami prvotného mníšstva a že rast povolaní závisí práve od schopnosti starých byť učiteľmi a svedkami pre mladých. Ďalej povedal, že v tejto optike treba oživiť službu autority; znovu objaviť misionárskosť rehoľných rádov. Povzbudil tiež k optimistickému pohľadu do budúcnosti: „Nádej, o ktorej hovoríme, je veľmi odlišná od stavu nespokojnej duše. Má pevný základ, Ježiša Krista. Snívam o zasvätenom živote oveľa podobnejšom Ježišovi a bližšom k ľuďom, zvlášť k tým posledným, oduševnenom za Krista a za ľudstvo.“
Po skončení prác v sídle Salesianum sa v piatok 26. novembra ráno odobrali generálni predstavení do Vatikánu na osobitnú audienciu so Svätým Otcom.
Ako predseda UGP sa hlavný predstavený saleziánov Pascual Chávez obrátil na Benedikta XVI. s pozdravom a poďakovaním. Spomenul slová Svätého Otca adresované pred pár dňami brazílskym biskupom, o tom, že „zasvätený život nesmie nikdy vymrieť ani chýbať v Cirkvi: chcel ho sám Ježiš ako nehnuteľnú časť svojej Cirkvi“. Následne krátko predstavil niektoré prvky prác zasadania UGP a najmä základné úlohy, ktoré generálni predstavení chcú uvádzať do praxe: znovu nájsť hĺbku duchovnej skúsenosti, cez verný návrat k zakladateľom a k ich ceste svätosti a charizmy; budovať komunity, v ktorých sa s radosťou prežíva dar bratstva a ktoré sú schopné svedčiť o pretvárajúcej sile evanjelia v európskej spoločnosti; a napokon ozdraviť centrálne postavenie poslania s hlavnou výzvou budovať Božie kráľovstvo a byť sviatosťou Ježišovej prítomnosti v dnešnej spoločnosti.
Predseda UGP zakončil svoj pozdrav, v mene všetkých, obnovením vernosti a disponovanosti pre univerzálne poslanie Cirkvi. Svätý Otec okrem iného adresoval generálnym predstaveným aj tieto slová: „Ťažkosti dneška nemajú spôsobiť, žeby sme zabudli, že zasvätený život je zakorenený v obraze Boha. Hľadajte Boha v spolubratoch, ktorých vám dal a s ktorými zdieľate ten istý život a to isté poslanie; hľadajte ho v mužoch a ženách našich čias, ku ktorým ste poslaní, aby ste im ponúkli dar evanjelia. Hľadajte ho osobitne v chudobných, prvých adresátoch tejto dobrej zvesti; hľadajte ho v Cirkvi, kde je prítomný Pán.“ A Svätý Otec Benedikt XVI. povzbudil generálnych predstavených mužských reholí aby hľadali spôsoby ako urobiť bratský život v komunitách efektívnym a ako napomáhať spoločenstvu.
httpv://www.youtube.com/watch?v=-3QLWiNCqqw&