Zasvätení muži a ženy na Slovensku spustili nový internetový portál rehole.sk

Zasvätení muži a ženy na Slovensku spúšťajú od 14. februára nový internetový portál rehole.sk, ktorý poslúži všetkým, ktorí hľadajú informácie o rehoľných inštitútoch pôsobiacich v našej krajine. Portál prinesie základné informácie o zasvätených, uľahčí orientáciu v množstve rôznych inštitútov zasväteného života, zviditeľní ich mnohorakú činnosť a poskytne informácie pre tých, ktorí by radi priložili ruku k dielu.
Projekt rehole.sk je ovocím snahy zviditeľniť zasvätený život na Slovensku v jeho mnohorakých formách a zároveň informovať o konkrétnej činnosti jednotlivých rehoľných inštitútov katolíckej Cirkvi. Jedným z cieľov pri jeho realizácii bolo tiež umožniť širšiu prezentáciu menším rehoľným spoločenstvám, a všetkým zasväteným, ktorí často v ústraní a mimo uhol záujmu spoločnosti obetujú svoj život v prospech spoločného dobra všetkých. Nový portál tiež umožňuje jednotlivým spoločenstvám spropagovať konkrétne projekty a získať pre ne podporu od tých, ktorí sa neváhajú pripojiť finančne či materiálne k odhodlaniu takmer 3000 zasvätených v práci na najrozličnejších dielach na Slovensku i na misiách. Projekt rehole.sk má ambíciu zlepšiť schopnosť rehoľných inštitútov získavať podporu pre svoju činnosť.
Projekt zastrešujú Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a Konferencia vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku, prostredníctvom ktorých sa do projektu môžu zapojiť všetky inštitúty zasväteného života u nás. Obsah portálu priamo poskytujú a spravujú jednotlivé rehoľné inštitúty, čím je portál nielen unikátnym riešením, ale zároveň je zabezpečená aktuálnosť informácií, ktoré poskytuje. K dnešnému dňu sa na portáli prezentuje vyše 20 reholí, ďalšie inštitúty pribudnú neskôr.
Pod pojmom „zasvätený život“ v Katolíckej cirkvi sa rozumie spôsob života podľa evanjeliových rád (chudoby, čistoty, poslušnosti), na ktorý sa slobodne podujímajú veriaci sľubmi, alebo inými záväzkami, podľa vlastných pravidiel inštitútu, a takto sa špecifickým spôsobom spájajú s Cirkvou a s jej tajomstvom. Zasvätený život existuje v Cirkvi v najrozličnejších formách – od starobylých mníšskych foriem, viazaných na život v konkrétnom spoločenstve a kláštore, až po moderné sekulárne inštitúty, ktorých členovia pôsobia uprostred sveta a svoje zasvätenie žijú v bežných zamestnaniach a zvyčajných okolnostiach života.
Každý inštitút zasväteného života disponuje vlastnými právnymi a personálnymi štruktúrami, ako aj primeranou autonómiou v záujme slobodnej a efektívnej realizácie svojho vlastného poslania a činnosti. Podľa cirkevných dokumentov (23. článku dekrétu II. Vatikánskeho koncilu Perfectae Caritatis a kán. 708-709 Kódexu kánonického práva) sa vyšší predstavení rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života, ktoré pôsobia na území Slovenska, dobrovoľne združujú do Konferencie vyšších rehoľných predstavených a Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ. Konferencie majú svoj štatút potvrdený Apoštolskou stolicou a od nej odvádzajú svoju právnu subjektivitu. Ich poslaním je vzájomná pomoc v rôznych oblastiach, ako je všestranný rozvoj rehoľného života, spolupráca a koordinácia na poli pastoračnom, charitatívnom, výchovno-vzdelávacom, územného rozmiestnenia, v užívaní nástrojov sociálnej komunikácie a tiež v kontakte s cirkevnými a štátnymi predstaviteľmi a jednotlivými dikastériami rímskej kúrie. Obe rehoľné konferencie tiež spolupracujú s Konferenciou biskupov Slovenska vo veciach spoločného záujmu.