Jesenné plenárne zasadnutie KVPŽR na Slovensku

V dňoch 25. – 26. novembra 2014 sa v Centre Salvator Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR). Zúčastnili sa predstavené z 33 ženských rehoľných inštitútov na Slovensku, z celkového počtu 46 členiek KVPŽR.

Toto zhromaždenie bolo ako obvykle rozdelené na formačnú a pracovnú časť. Generálne, provinciálne a regionálne predstavené ženských reholí na Slovensku sa počas formačného dňa zasadnutia zaoberali výzvami Svätého Otca pápeža Františka, ktoré adresoval Cirkvi vo svojej apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium (Radosť evanjelia).
V nadväznosti na tieto výzvy sa členky KVPŽR vo viacerých bodoch svojho pracovného programu zaoberali konkrétnymi podujatiami, formou a harmonogramom priebehu Roka zasväteného života na Slovensku, ktorý bol v Katolíckej cirkvi vyhlásený Svätým Otcom pápežom Františkom a ktorý bude na celom svete začínať prvou adventnou nedeľou 2014 a trvať do februára 2016. Významné podnety k Roku zasväteného života adresoval vo svojom príhovore prítomným členkám KVPŽR apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana. V záujme spolupráce s rôznymi formami zasväteného života privítalo plénum vo svojom programe niekoľko hostí: za 30 mužských reholí na Slovensku predsedu Konferencie vyšších predstavených na Slovensku (KVRP) pátra Jeremiáša Kvaku, OFM; za zasvätených vo svete zástupkyňu 10 sekulárnych inštitútov zastrešených osobitnou Konferenciou sekulárnych inštitútov, ako aj zástupcov z orgánov predstavenstva Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty.
Z dôvodu uprázdneného miesta predsedníčky KVPŽR, ktoré je od 1. septembra tohto roku obsadené zastupujúcou podpredsedníčkou, konali sa riadne voľby predsedníčky na obdobie do dokončenia funkčného obdobia predsedníčky sr. Justíny Kostúrovej, OP, ktorá svoj úrad ukončila 31. augusta 2014. Do úlohy novej predsedníčky bola riadnou voľbou potvrdená doterajšia podpredsedníčka sr. Magdaléna Sumilasová, provinciálna predstavená Kongregácie školských sestier sv. Františka zo Žiliny. Na návrh pléna sa Rada KVPŽR rozhodla doplniť uprázdnené miesto v riadiacom orgáne ďalšou členkou, ktorou sa stala sr. Felicitas Vengliková, provinciálna predstavená Kongregácie Dcér Božskej Lásky z Trnavy.
Dôležitou súčasťou rokovania bolo prijatie nového Štatútu KVPŽR, ktorý bude odoslaný na schválenie Kongregácii pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života do Vatikánu, nakoľko platnosť v súčasnosti platného dokumentu sa konči v priebehu roka 2015.
Téma totalitnej doby a zachovania faktov o reholiach z tejto doby bola v pracovnej časti plenárneho zasadnutia počas ďalšieho rokovania rozvíjaná podaním informácií o práve ukončenom spoločnom projekte KVPŽR a KVRP „Digitalizácia archívnych spisov prenasledovaných a odsúdených rehoľných osôb z rokov 1949 – 1989“.
V pracovnej časti plenárneho zasadnutia nechýbalo predstavenie nových členiek po rôznych personálnych výmenách v desiatich ženských rehoľných inštitútoch na Slovensku. Prítomné členky rokovali o množstve faktov a problémov predostretých správami z jednotlivých odborných komisií:

  • teologicko-spirituálnej, ktorá sa zaoberá prevažne formáciou rehoľných členov a formáciou formátorov;
  • cirkevno-sociálnej, najmä z oblastí konkrétnych foriem starostlivosti o vlastné staršie a choré sestry odkázané na pomoc iných;
  • konomicko-právnej, najmä v otázkach hľadania efektívnych ciest pri spoločných riešeniach znižovania nákladov a hľadania zdrojov financovania svojich zámerov, projektov a už rozbehnutých činností;
  • pre výchovu a školy, špecificky sa zaoberajúcou problémami a možnosťami pre cirkevné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ženských rehoľných inštitútov a ich spolupráce s predstaviteľmi ostatných cirkevných škôl.

Nasledujúce plenárne zasadnutie na jar 2015 sa uskutoční spoločne s niektorým z konkrétnych podujatí naplánovaných v rámci Roka zasväteného života a v duchu jeho výziev.
Marta Chraščová
sekretárka KVPŽR